Bilateral

Univerzitet u Sarajevu njeguje saradnju sa mnogim visokoobrazovnim institucijama širom Evrope, Amerike, Afrike, Bliskog i Dalekog Istoka kroz različite programe, projekte, asocijacije, kao i kroz bilateralnu saradnju. Lista aktivnih partnerskih visokoobrazovnih institucija sa kojima imamo potpisane bilateralne sporazume / protokole / memorandume o razumijevanju su predstavljeni ispod i poredani prema abecednom redoslijedu država svijeta.

Na osnovu:

međuinstitucijske sporazume u okviru Erasmus+ KA107 za koje postoji interes isključivo jedne organizacione članice Univerziteta u Sarajevu potpisuje dekan fakulteta/akademije ili direktor centra/instituta. Međuinstitucijske sporazume koje podrazumjevaju mobilnost za dvije ili više organizacionih članica Univerziteta u Sarajevu potpisuje rektor.

U cilju ujednačavanja sklapanja novih međunarodnih sporazuma, Služba za međunarodnu saradnju je kreirala uputstva koja sadrži korake koji se moraju ispuniti prilikom dostavljanja zahtjeva za međunarodnu saradnju.