UKRATKO O KONKURSU:

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Radboud Univerzitet
 • Država: Nizozemska
 • Erasmus kod: NL NIJMEGE01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine
 • Rok za prijavu: 26.02.2020. godine
 • Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
 • Ko se može prijaviti: PhD studenti i nastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: ljetna škola
 • Iznos stipendije: osoblje 160 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti PhD studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su upisani/zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta/zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima i osoblju drugih univerziteta.

Studenti koji se mogu prijaviti:

 • doktoranti
 • mladje nastavno osoblje

Studenti koji su već jednom koristili Erasmus+ mobilnost u okviru istog ciklusa studija se mogu ponovo prijaviti (s dostavljenim dokazom o izvršenom priznavanju ostvarenih rezultata) s tim da će se prednost prilikom odabira dati onim studentima koji se prijavljuju prvi put. Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

Nastavno osoblje se prijavljuje za opciju training. Ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Može biti u obliku treninga u inostranstvu kao što je Sedmica obuke osoblja (staff training week). Prisustvo konferencijama i kongresima ne ulaze u ovu vrstu mobilnosti. Preferirani su oni kandidati koji će aktivno učestvovati u prezentiranju i/ili održavanju radionice.

Važna napomena: mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Radboud Univerzitet organizuje dvije ljetne škole i to u periodu 6-17. juli 2020. godine i 3-14. avgust 2020. godine. Pozivaju se doktoranti, istraživači i nastavno osoblje da učestvuju ljetnim školama u 2020. godini koju organizira Radboud Univerzitet, jedan od vodećih akademskih centara izvrsnosti u Nizozemskoj. Preko 850 polaznika iz 75 zemalja pridružilo nam se u 2019. godini i dobilo ocjenu polaznika 8,7 od 10. Njihovi akademski kursevi nadahnjuju polaznike i omogućuju im da istražuju nova naučna područja, razviju svoje vještine i prošire međunarodnu mrežu. Svi kursevi (preko 60) predaju na engleskom jeziku a predavači su uglednih akademici sa Radboud Univerziteta, ali i s nekih partnerskih univerziteta. Svake godine dodaju ove uzbudljive nove kurseve i opet nastavljaju s mnogim kursevima koje su njihovi učesnici visoko ocijenili.

Više o sadržaju ljetnih škola dostupno je na linku: https://onlinetouch.nl/radboudsummerschool/radboud-summer-school-2020?html=true#/2/.

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na erasmus@unsa.ba. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

OSOBLJE

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom pošaljete dekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Biografija (CV)
 • Skenirana stranica pasoša

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 24.01.2020. godine, a rok za prijavu je 26.02.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u ljetnom semestru 2019/2020. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju od 7 dana za osoblje u periodima 6-17 juli 2020. godine i 3-14. avgust 2020. godine.

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • Training: sedam (7) stipendija

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

 • Osoblje: 160 € (dnevnica)

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Posebna napomena: kotizacija za učešće u ljetnim školama će biti oduzeta od stipendije. Iznose možete vidjeti na https://www.ru.nl/radboudsummerschool/courses/overview-courses-2020/.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Viza sa osoblje nije potrebna s obzirom na kraći boravak. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: Erasmus@io.ru.nl

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/