UKRATKO O KONKURSU:

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet Balearskih ostrva
 • Država: Španija
 • Erasmus kod: E PALMA01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2020/2021. godine
 • Rok za prijavu: 15.03.2020. godine
 • Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
 • Ko se može prijaviti: studenti UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: https://www.uib.eu/study/grau/
 • Iznos stipendije: studenti 850 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Sarajevu koji su upisani u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima drugih univerziteta.

Studenti mogu biti:

 • bachelor (studenti prve godine ne mogu se prijaviti)
 • master

Studenti koji su već jednom koristili Erasmus+ mobilnost u okviru istog ciklusa studija se mogu ponovo prijaviti (s dostavljenim dokazom o izvršenom priznavanju ostvarenih rezultata) s tim da će se prednost prilikom odabira dati onim studentima koji se prijavljuju prvi put. Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o učenju, odnosno ugovorom o mobilnosti. Ugovorom o saradnji između Univerziteta Balearskih ostrva i našeg univerziteta definisana su sljedeća studijska polja: jezici, društvene nauke, biznis i administracija, ICTS, inžinjering. Na datom linku ispod možete provjeriti ponuđene oblasti:

https://www.uib.eu/study/grau/

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na erasmus@unsa.ba. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom/usb-a pošaljete odgovornom prodekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Prepis ocjena
  • preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije;
  • studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD);
  • dokument treba prevesti na engleski jezik te dostaviti originalnu i prevedenu verziju;
  • nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
 • Ugovor o učenju
  • ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom;
  • na datim linkovima sa predmetima (ponuđene studijske oblasti) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution);
  • tabele koje dalje slijede u dokumentu (during and after mobility) ne ispunjavate;
  • dokument treba biti potpisan od strane studenta i prodekana.
 • Sken pasoša
 • Biografija (CV)
  • mnogi univerziteti insistiraju na EUROPASS formatu s obzirom na preglednost i da se radi o oficijelnom CV dokumentu Evropske unije
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika
  • zavisno od toga na kojem jeziku ćete pratiti nastavu, dostavljate i dokaz o poznavanju tog jezika;
  • minimalan nivo poznavanja stranog jezika je B1, a mnogi univerziteti traže i B2;
  • ukoliko nije posebno naglašeno konkursom da se traži određeni certifikat, možete dostaviti jednu od sljedećih opcija sa naglašenim traženim nivoom jezika;
   • međunarodno priznati certifikati (za engleski TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, APTIS, za španski DELE, za njemački GOETHE, za francuski DELF, za italijanski CILS, itd);
   • diplome certificirane škole za strane jezike iz BiH (izdata na stranom jeziku)
   • potvrda potpisana od strane profesora stranog jezika sa vaše matične institucije da ste slušali/položili traženi strani jezik u nivou B1 ili više;

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendiju u istom ili prethodnom ciklusu studija, a prijavljuju se ponovo (u skladu sa Erasmus+ pravilima gdje svaki student ima mogućnost dva puta koristiti mobilnost) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (u vidu potvrdu da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu – prepis ocjena u kojem se jasno vide priznati predmeti ili potpisan od strane prodekana „after mobility“ dio iz ugovora o učenju).

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 24.01.2020. godine, a rok za prijavu je 15.03.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u zimskom semestru 2020/2021. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 4-5 mjeseci za studente.

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • Studenti: šest (6)

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

 • Studenti: 850 € (mjesečno)

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Studenti koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH moraju obezbijediti vizu prije odlaska na studij (vodite računa da ambasade nekih zemalja se ne nalaze u Bosni i Hercegovini). Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno za studente i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: barbara.ordinas@uib.es

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/