UKRATKO O KONKURSU:

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Glasgovu
 • Država: Velika Britanija
 • Erasmus kod: UK GLASGOW01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine
 • Rok za prijavu: 26.02.2020. godine
 • Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
 • Ko se može prijaviti: nastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: http://www.gla.ac.uk/coursecatalogue
 • Iznos stipendije: osoblje 180 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni osoblju drugih univerziteta.

Osoblje može biti:

 • Nastavno
 • Nenastavno

Nastavno osoblje se prijavljuje za opciju teaching koja podrazumjeva održavanje nastave, a koja može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Nastavnici moraju predavati 8 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima. Moguće je imati i kombinaciju 4+4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa kolegama i prezentiranja mogućnosti daljnje saradnje). Ovu opciju je potrebno prethodno dogovoriti sa kolegama sa partnerskog univerziteta.

Nenastavno osoblje se može prijaviti za opciju treninga, odnosno edukacije, rada na zajedničkom projektu ili prisustvovanje sedmici obuke (staff week). Ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Može biti u obliku treninga u inostranstvu kao što je Sedmica obuke osoblja (staff training week). Prisustvo konferencijama i kongresima ne ulaze u ovu vrstu mobilnosti. Preferirani su oni kandidati koji će aktivno učestvovati u prezentiranju i/ili održavanju radionice. Za ovu opciju se može prijaviti i administrativno osoblje ukoliko je aktivno uključen u tematsku oblast koju ova opcija nudi (npr. prodekan za međunarodnu saradnju ukoliko je riječ o staff week-u na temu mobilnosti studenata i osoblja).

Važna napomena: mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko osoblje pronađe odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o mobilnosti. Na datom linku ispod možete provjeriti ponuđene oblasti:

http://www.gla.ac.uk/coursecatalogue

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na erasmus@unsa.ba. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

OSOBLJE

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom pošaljete dekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Ugovor o mobilnosti
  • Teaching
   • Nastavno osoblje preuzima elektronsku formu koju popunjava u skladu sa dogovorom sa univerzitetom na koji namjerava ići;
  • Training
   • Nastavno i nenastavno osoblje preuzima elektronsku formu koju popunjava u skladu sa dogovorom sa univerzitetom na koji namjerava ići.
  • Biografija (CV)
  • Pozivno pismo (za opciju teaching)
   • ono treba da bude u formi oficijelnog pisma gdje vas vaš kolega, akademski profesor ili predstavnik odsjeka, odnosno kolege iz ureda pozivaju na mobilnost i navodi da će u slučaju potvrđene mobilnosti biti vaš domaćin.

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je ponovno objavljen 20.02.2020. godine, a rok za prijavu je 26.02.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u ljetnom semestru 2019/2020. godine (do kraja jula 2020.) i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 7 dana za osoblje.

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • osoblje: jedna (1)

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

 • Osoblje: 160 € (dnevnica)

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Osoblje koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH moraju također obezbijediti vizu prije odlaska na na mobilnost. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: Caroline.Japp@glasgow.ac.uk

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/