UKRATKO O KONKURSU:

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Granadi
 • Država: Španija
 • Erasmus kod: E GRANADA01
 • Period boravka: zimski semestar akademske 2020/2021. godine
 • Rok za prijavu: 15.04.2020. godine
 • Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
 • Ko se može prijaviti: studenti UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: vidjeti u konkursu
 • Iznos stipendije: studenti 850 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti Univerziteta u Sarajevu koji su upisani u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima drugih univerziteta.

Studenti mogu biti:

 • bachelor (studenti prve godine ne mogu se prijaviti)
 • PhD

Studenti master studija se ne mogu prijaviti.

Studenti koji su već jednom koristili Erasmus+ mobilnost u okviru istog ciklusa studija se mogu ponovo prijaviti (s dostavljenim dokazom o izvršenom priznavanju ostvarenih rezultata) s tim da će se prednost prilikom odabira dati onim studentima koji se prijavljuju prvi put. Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o učenju. Na datom linku ispod možete provjeriti ponuđene oblasti:

Ponuda predmeta na koji se izvode na španskom jeziku je data ovdje: http://internacional.ugr.es/pages/movilidad/estudiantes/contactoscentros?lang=en   

Ponuda predmeta na koji se izvode na engleskom jeziku je data ovdje (spustiti se na dno): http://internacional.ugr.es/pages/perfiles/estudiantes/incoming-erasmus-dimension-internacional?lang=en

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na erasmus@unsa.ba. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom/usb-om pošaljete odgovornom prodekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni;
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat;
 • Prepis ocjena
  • preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije;
  • studenti viših ciklusa dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (PhD za BA, MA i PhD);
  • dokument treba prevesti na engleski jezik te dostaviti originalnu i prevedenu verziju;
  • nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
 • Ugovor o učenju
  • ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom;
  • na datim linkovima sa predmetima (ponuđene studijske oblasti) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution);
  • tabele koje dalje slijede u dokumentu (during and after mobility) ne ispunjavate;
  • dokument u ovoj fazi NE TREBA biti potpisan od strane studenta i prodekana.
 • Sken pasoša
 • Biografija (CV)
  • mnogi univerziteti insistiraju na EUROPASS formatu s obzirom na preglednost i da se radi o oficijelnom CV dokumentu Evropske unije
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika
  • Univerzitet u Granadi zahtijeva da se kao dokaz može dostaviti samo dokument kao dokaz o poznavanju inostranog jezika koji su naveli na ovoj listi, tj. dokumentu (ovisno da li slušate predavanja na španskom ili engleskom jeziku. Nijedan drugi dokument koji nije naveden na listi neće biti prihvaćen!

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendiju u istom ili prethodnom ciklusu studija, a prijavljuju se ponovo (u skladu sa Erasmus+ pravilima gdje svaki student ima mogućnost dva puta koristiti mobilnost) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (u vidu potvrdu da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu – prepis ocjena u kojem se jasno vide priznati predmeti ili potpisan od strane prodekana „after mobility“ dio iz ugovora o učenju).

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 09.03.2020. godine, a rok za prijavu je 15.04.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u zimskom semestru 2020/2021. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 5 mjeseci za studente.

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • Studenti: dvije (2)

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

 • Studenti: 850 € (mjesečno)

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Studenti koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH moraju obezbijediti vizu prije odlaska na studij (vodite računa da ambasade nekih zemalja se ne nalaze u Bosni i Hercegovini). Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno za studente i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: intldimension@ugr.es

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/