POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Mariboru
 • Država: Slovenija
 • Erasmus kod: SI MARIBOR01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master
  • PhD

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu “uslovno” prijaviti).


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti i uputama koje smo dobili sa Univerziteta u Mariboru, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru studijskih oblasti koje su ponuđene na linku: https://www.um.si/en/international/credit-mobility/Pages/Course-catalogue.aspx.


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 800,00 EUR x 4 mjeseca
  • putni troškovi do iznosa 180,00 EUR

Napomena:

 • Osiguranje je obavezno i za studente i osoblje. Ukoliko vaše domaće (bh.) osiguranje ne uključuje i osiguranje u zemlji u koju putujete (provjerite u Zavodu za zdravstvenu zaštitu*), potrebno je da isto obezbijedite u nekoj od osiguravajućih kuća koje pokriva tačan period boravka u inostranstvu. Za osoblje se preporučuje i putničko osiguranje s obzirom da je u pitanju kraći period boravka.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu. Osoblje koje putuje na kraći period ne treba vizu ukoliko ima odgovarajući i važeći biometrijski pasoš.
 • Aktivnosti oko vize i osiguranja radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

PRIJAVA:

 • Zainteresovani studenti koji ispunjavaju kriterije potrebno je da se prikupe traženu i kompletiranu dokumentaciju (navedenu ispod) i dostave je putem emaila na erasmus@unsa.ba do naznačenog roka za prijavu (ispod).
 • Tražene dokumente dostavljate u PDF formatu.
 • U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate.
 • Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu (kontakt podaci ispod).

DOKUMENTI KOJE DOSTAVLJATE: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • STUDENTI:
  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. 
  • PRIJAVNI FORMULAR UNIVERZITETA U MARIBORU
   • Prijavni formular ispunjavate online na ovom linku, a nakon završetka potrebno je da ga isprintate i dostavite zajedno sa ostalim dokumentima koji su ovdje navedeni. Instrukcije o popunjavanju elektronskog prijavnog formulara su date ovdje.
  • UGOVOR O UČENJU
   • Automatski uz ovaj prijavni formular popunjavate i ugovor o učenju (study unit – korak br. 6 u instrukcijama)Ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom. Na ovom linku sa predmetima sa univerziteta domaćina  unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution). Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate. Dokument treba da sadrži potrebne potpise (studenta i prodekana u dijelu commitment).
   • Studenti koji će raditi istraživanje za završnu tezu treba da, pored ugovora o učenju, dostave i Plan mobilnosti (Mobility Activity Plan) potpisan od strane kandidata i mentora/prodekana.
   PREPIS OCJENA
   • Ovaj dokument preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije. Studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD). U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse možete dostaviti dodatak diplomi. Dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik. Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
  • DOKAZ O POZNAVANJU STRANOG JEZIKA
   • ukoliko ćete pratiti nastavu na engleskom jeziku:
    • minimalan nivo B1 ili više
    • oficijelni certifikati koji će se uzeti u obzir: međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili
    • APTIS (testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
    • diploma certificirane škole za strane jezike u BiH ili
    • potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više) – može se iskoristiti i ova predložena forma;
  • IZJAVA O VEĆ OBAVLJENOJ MOBILNOSTI
   • ukoliko ste prije koristili Erasmus+, CEEPUS ili Erasmus Mundus mobilnost, potrebno je da popunite ovu izjavu, potpišete i date prodekanu da potpiše (zajedno sa ostalim dokumentima).
   • ukoliko niste prije koristili ove mobilnosti, u datu tabelu stavljate oznaku “0” (nula), te također potpisujete i dajete prodekanu na potpis (zajedno sa ostalim dokumentima).
  • DOKAZ O DRŽAVLJANSTVU
   • ovaj dokument preuzimate ovdje i ispunjavate sa vašim tačnim podacima, potpisujete samo vi i dostavljate sa ostalim dokumentima.
  • ŽIVOTOPIS (CV)
   • najbolje je koristiti Europass formu, na engleskom jeziku
  • MOTIVACIJSKO PISMO
   • na engleskom jeziku, do maksimalno 1 stranice A4 tipkanog teksta (font 12)
  • SKENIRANU STRANICU PASOŠA

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (potvrda da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu).

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 11.09.2019. godine, a rok za prijavu je do 18.11.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • studenata Univerziteta u Sarajevu (BA, MA, PhD),
 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine;
 • trajanje mobilnosti za studente je 4 mjeseca,
 • dostupne su dvije (2) stipendije,
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: eva.skruba@um.si

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije – (pod)organizacione jedinice UNSA.