POZIV

U okviru ERASMUS+ programa otvoren je konkurs za međunarodnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Minhu
 • Država: Portugal
 • Erasmus kod: P BRAGA01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine.

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
  • Master
  • Phd

Napomena: studenti koji se prijavljuju na ovaj konkurs moraju biti upisani u tekućoj akademskoj godini te imati status studenta u narednoj akademskoj godini kada je predviđena mobilnost (u slučaju da se radi o studentima završnih godina, moraju kontaktirati univerzitet na koji se prijavljuju kako bi dobili dopuštenje da se mogu “uslovno” prijaviti).


TEMATSKE OBLASTI:

U skladu sa potpisanim sporazumom o realizaciji međunarodne mobilnosti i uputama koje smo dobili sa Univerziteta u Minhu, studenti Univerziteta u Sarajevu se mogu prijaviti za mobilnost u okviru ponuđenih studijskih oblasti datih na linku: https://www.uminho.pt/EN/education/educational-offer/Pages/default.aspx.


IZNOS STIPENDIJE:

 • STUDENTI
  • 850,00 EUR x 5 mjeseci
  • putni troškovi do iznosa 360,00 EUR

Napomena:

 • Osiguranje je obezbijeđeno od strane Univerziteta u Minhu.
 • Viza: stipendija ne uključuje troškove vize, te studenti ove troškove snose sami. Dužni su obezbijediti vizu za zemlju u kojoj će studirati prije polaska te sa ambasadom te zemlje provjeriti koje su koraci prijavljivanja za vizu.
 • Aktivnosti oko vize radite TEK NAKON što dobijete potvrdu da ste dobili stipendiju!

PRIJAVA:


DOKUMENTI KOJE POSTAVLJATE U OKVIRU PRIJAVNOG FORMULARA UNIVETRZITETA U MINHO-U: 

(MOLIMO VAS DA PAŽLJIVO PROČITATE UPUTE OKO PRIPREMANJA I DOSTAVLJANJA TRAŽENE DOKUMENTACIJE!)

 • STUDENTI:
  • NOMINACIJSKO PISMO
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta. Student može pripremiti ovaj dokument sa ličnim podacima i podacima o mobilnosti, te elektronski (putem emaila) dostaviti prodekanu na potpis. Prodekan je u obavezi da ovaj dokument stavi na memorandum matične institucije (organizacione jedinice UNSA), isprinta, potpiše i stavi pečat. NAPOMENA: nepotpuni dokument neće biti prihvaćeni. 
   • Ovaj dokument postavljate u dio koji se odnosi na Proof of registration/contractual relationship with your Home University.
  • MOTIVACIJSKO PISMO
   • maksimalno 1 A4 stranica
   • objašnjavate razloge za prijavu, vaše sposobnosti, akademske interese, profesionalno iskustvo, kao i izjavu o vraćanju u svoju zemlju i koristi od ove mobilnosti
  • UGOVOR O UČENJU
   • Ovdje možete preuzeti elektronsku verziju ovog dokumenta (Learning Agreement for Studies)). Ovaj dokument kreirate zajedno sa odgovornim prodekanom. Na datim linkovima sa predmetima sa univerziteta domaćina (iznad) unosite predmete u tabelu A (study programme at the receiving institution), te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu B (recognition at the sending institution). Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate. Dokument mora biti potpisan od strane studenta i prodekana.
  • PREPIS OCJENA
   • Ovaj dokument preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije. Studenti viših ciklusa (MA ili PhD) dostavljaju prepise ocjena i za prethodne studije (MA za BA i MA, PhD za BA, MA i PhD). U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse možete dostaviti dodatak diplomi. Dokument nije potrebno prevoditi na engleski jezik. Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
  • DOKAZ O POZNAVANJU STRANOG JEZIKA
   • ukoliko ćete pratiti nastavu na engleskom jeziku:
    • minimalan nivo B1 ili više
    • oficijelni certifikati koji će se uzeti u obzir: međunarodno priznati certifikati (TOEFL, IELTS, Cambridge) ili
    • APTIS (testiranje na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Sarajevu) ili
    • diploma certificirane škole za strane jezike u BiH ili
    • potvrda potpisana od strane odgovorne osobe na matičnoj (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu da ste slušali/položili engleski jezik u traženom nivou (B1 ili više);
  • SKENIRANU STRANICU PASOŠA
  • ŽIVOTOPIS (CV)
  • DODATNO ZA DOKTORANTE: 
   • PISMO PODRŠKE: izdato od strane akademskog koordinatora – mentora na Univerzitetu u Minhu da će primiti kandidata ukoliko u bude odobrena stipendija.

Studenti koji su prije koristili Erasmus+ stipendije, a prijavljuju se ponovo (ukoliko im Erasmus+ pravila dopuštaju) pored navedene dokumentacije ispod moraju dostaviti dokaz o obavljenom prostupku priznavanja predmeta sa prethodne mobilnosti (potvrda da su ostvareni rezultati sa prethodne mobilnosti priznati na matičnom fakultetu).

Ovo su osnovni dokumenti koji su potrebni za prijavu. U toku i nakon konkursa moguće je da se mogu tražiti dodatni dokumenti koji mogu “poboljšati šanse” za vašu prijavu. Prednost imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili su sa (pod)organizacione jedinice sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.


ROK ZA PRIJAVU:

Konkurs je objavljen 09.10.2019. godine, a rok za prijavu je do 15.11.2019. godine do 15:00 sati.


NAPOMENE:

 • stipendija se odnosi na mobilnost:
  • studenata Univerziteta u Sarajevu (BA, MA, PhD),
 • NAPOMENA: stipendija je namijenjena za dva partnerska univerziteta u BiH, od kojih je jedan UNSA,
 • mobilnost se realizuje u ljetnom semestru akademske 2019/2020. godine;
 • trajanje mobilnosti za studente je 5 mjeseca,
 • dostupna je jedna (1) stipendija,
 • dokumenti se šalju Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila erasmus@unsa.ba – printani dokumenti NISU POTREBNI!
 • slanje prijavnih dokumenata direktno inostranom univerzitetu neće biti prihvaćeno;
 • samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana (naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir);
 • poštujte zadati rok za dostavljanja dokumentacije;
 • provjerite ko je vaš prodekan/odgovorna osoba na vašoj instituciji koji treba da potpiše tražene dokumente: http://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja
 • kontakt podaci za više informacija sa partnerskog univerziteta: proj@sri.uminho.pt

DODATNE INFORMACIJE:

Za sve dodatne informacije obratite se prodekanu vaše matične institucije – (pod)organizacione jedinice UNSA.