UKRATKO O KONKURSU:

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Prešovu
 • Država: Slovačka
 • Erasmus kod: SK PRESOV01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine
 • Rok za prijavu: 26.02.2020. godine
 • Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
 • Ko se može prijaviti: nastavno i nenastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: training
 • Iznos stipendije: osoblje 140 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se može prijaviti nenastavno i nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni osoblju drugih univerziteta.

Nenastavno i nastavno osoblje se prijavljuje za opciju training. Ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Može biti u obliku treninga u inostranstvu kao što je Sedmica obuke osoblja (staff training week). Prisustvo konferencijama i kongresima ne ulaze u ovu vrstu mobilnosti. Preferirani su oni kandidati koji će aktivno učestvovati u prezentiranju i/ili održavanju radionice. Za ovu opciju se može prijaviti i nastavno osoblje ukoliko je aktivno uključen u tematsku oblast koju ova opcija nudi (npr. prodekan za međunarodnu saradnju ukoliko je riječ o staff week-u na temu mobilnosti studenata i osoblja).

Važna napomena: mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko nenastavno i nastavno osoblje pronađe odgovarajuću studijsku oblast odnosno aktivnost koju mogu pratiti i ostvariti potrebne aktivnosti prethodno dogovorene ugovorom o mobilnosti. Na datom linku ispod možete provjeriti ponuđene oblasti u okviru kojih možete predložiti posjetu:

https://www.unipo.sk/en/en/faculties/

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na erasmus@unsa.ba. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

OSOBLJE

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom pošaljete dekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Ugovor o mobilnosti
  • Training
   • Nastavno i nenastavno osoblje preuzima elektronsku formu koju popunjava u skladu sa dogovorom sa univerzitetom na koji namjerava ići.
   • Potreban je potpis kandidata i dekana.
  • Biografija (CV)
  • Pozivno pismo (Letter of pre-acceptance)
   • ono treba da bude u formi pisma gdje vas vaš kolega, akademski profesor ili predstavnik odsjeka, odnosno kolege iz ureda pozivaju na mobilnost i navodi da će u slučaju potvrđene mobilnosti biti vaš domaćin.

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 24.01.2020. godine, a rok za prijavu je 26.02.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u ljetnom semestru 2019/2020. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju od 7 dana za osoblje.

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • Osoblje: tri (3)

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

 • Osoblje: 140 € (dnevnica)

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Osoblju koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH viza nije potrebna s obzirom na kraći boravak. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: jana.gruskova@unipo.sk i veronika.smolakova@unipo.sk.

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/