UKRATKO O KONKURSU:

U okviru Erasmus+ programa KA107 otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet u Tilburgu
 • Država: Nizozemska
 • Erasmus kod: NL TILBURG01
 • Period boravka: ljetni semestar akademske 2019/2020. godine
 • Rok za prijavu: 04.03.2020. godine
 • Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
 • Ko se može prijaviti: nastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: Arts and Humanities, Social Sciences, Journalism and information, Business administration and Law
 • Iznos stipendije: osoblje 160 € + putni troškovi

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se može nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovi konkursi nisu namijenjeni studentima i osoblju drugih univerziteta.

 • Osoblje može biti:
  • Nastavno (teaching)

Nastavno osoblje se prijavljuje za opciju teaching koja podrazumjeva održavanje nastave, a koja može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Nastavnici moraju predavati 8 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima. Moguće je imati i kombinaciju 4+4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa kolegama i prezentiranja mogućnosti daljnje saradnje). Ovu opciju je potrebno prethodno dogovoriti sa kolegama sa partnerskog univerziteta.

Važna napomena: mobilnost osoblja u Erasmus+ programu se odnosi na mobilnost nastavnog i nenastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko osoblje pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene ugovorom o mobilnosti.

Za nastavno osoblje ponuđena je opcija „teaching“, a prema potpisanom sporazumu studijske oblasti su Arts and Humanities, Social Sciences, Journalism and information, Business administration and Law. Više informacija je dato na linku: https://www.tilburguniversity.edu/

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na erasmus@unsa.ba. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Erasmus+ programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

OSOBLJE

 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom pošaljete dekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Izjava o prethodnoj mobilnosti
  • ovu elektronsku formu ispunjava i potpisuje kandidat
 • Biografija (CV)
 • Ugovor o mobilnosti
  • Teaching
   • Nastavno osoblje preuzima elektronsku formu koju popunjava u skladu sa dogovorom sa univerzitetom na koji namjerava ići;
   • Dokument mora biti potpisan od strane kandidata i dekana.
  • Pozivno pismo
   • ono treba da bude u formi oficijelnog pisma (letter of pre-acceptance) ili email komunikacije (print screen) gdje vas vaš kolega, akademski profesor ili predstavnik odsjeka, odnosno kolege iz ureda pozivaju na mobilnost i navodi da će u slučaju potvrđene mobilnosti biti vaš domaćin.

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 13.02.2020. godine, a rok za prijavu je 04.03.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u ljetnom semestru 2019/2020. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 7 dana za osoblje (mobilnost treba biti završena do jula 2020. godine).

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • Nastavno osoblje: jedna (1)

Iznos stipendija se računa prema Erasmus+ pravilima koji su definisali troškove života u tri kategorije. U ovoj zemlji, iznos stipendija je sljedeći:

 • Osoblje: 160 € (dnevnica)

Pored ove finansijske podrške stipendisti će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od udaljenosti Sarajeva do partnerskog univerziteta, izračunato prema Erasmus+ Distance calculator-u. Za ovu zemlju putni troškovi će biti pokriveni u fiksnom iznosu od 275 €.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Osoblje koje putuje na kraći period nije potrebna viza. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Kontakt za više informacija sa partnerskog univerziteta: erasmusplus@tilburguniversity.edu

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/