U cilju uspješnijeg i pravilnog prijavljivanja (pod)organizacijskih jedinica Univerziteta u Sarajevu, Služba za međunarodnu saradnju je pripremila Vodič sa instrukcijama o načinu prijavljivanja, kao i obrasce prilikom traženja obaveznog potpisa odgovornog predstavnika univerziteta (rektora).