UKRATKO O KONKURSU:

U okviru Mevlana programa otvoren je konkurs za međunarodnu kreditnu mobilnost na partnerskom univerzitetu:

 • Institucija: Univerzitet Isparta
 • Država: Turska
 • Period boravka: akademska 2020/2021. godine
 • Rok za prijavu: 05.03.2020. godine
 • Način prijave: preko Službe za međunarodnu saradnju UNSA
 • Ko se može prijaviti: studenti i nastavno osoblje UNSA
 • Ponuđene studijske oblasti: bio/tehničke i medicinske nauke
 • Iznos stipendije: studenti 1.300 TL (mjesečno), osoblje 3.100 TL (maksimalno) + putni troškovi (samo za osoblje)

OPŠIRNIJE O KONKURSU

KO SE MOŽE PRIJAVITI?

Na konkurs se mogu prijaviti studenti i nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koji su upisani/zaposleni u tekućoj akademskoj godini i koji će imati status studenta/zaposlenika i u periodu implementacije mobilnosti ukoliko budu odabrani. Ovaj konkurs nije namijenjen studentima i osoblju drugih univerziteta.

Studenti mogu biti:

 • bachelor (studenti prve godine se ne mogu prijaviti)
 • master
 • PhD

Osoblje može biti:

 • nastavno osoblje

Studenti završnog semestra jednog ciklusa studija se ne mogu prijavljivati za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa studija (npr. studenti završnog semestra bachelor studija ne mogu se prijavljivati za mobilnost u prvom semestru master studija).

Nastavno osoblje se prijavljuje za opciju teaching koja podrazumjeva održavanje nastave, a koja može biti u mnogim oblicima: seminari, predavanja, radionice i vježbe. Nastavnici moraju predavati 6 sati nastave sedmično, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, kao i pojedinačne nastavne sesije. Stvarno predavanje u ovom kontekstu zahtijeva da nastavnik bude fizički prisutan sa studentima.

Važna napomena: mobilnost osoblja u Mevlana programu se odnosi na mobilnost nastavnog osoblja u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu. Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

PONUĐENA STUDIJSKA OBLAST

Do razmjene može doći ukoliko studenti, odnosno osoblje pronađu odgovarajuću studijsku oblast koju mogu pratiti i ostvariti potrebne rezultate prethodno dogovorene protokolom o učenju, odnosno ugovorom o mobilnosti. Ponuđene studijske oblasti su dogovorene Mevlana protokolom (sporazumom) a one uključuju sljedeće nauke:

 • poljoprivreda
 • prehrambene nauke
 • šumarstvo
 • mašinsski inžinjering
 • elektroinžinjering
 • građevinarstvo
 • sofverski inžinjering

Više informacija dostupno je na linku: https://www.isparta.edu.tr/en/#

KAKO SE PRIJAVITI?

Za ovaj univerzitet prijavljujete se preko Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu putem emaila na erasmus@unsa.ba. Zainteresovani kandidati koji ispunjavaju kriterije potrebno je da prikupe traženu dokumentaciju i kompletiraju sa traženim potpisima i na odgovarajućim formatima (PDF).

U predmetu emaila (subject) potrebno je nasloviti o čemu se radi: prijava na MEVLANA konkurs za (naziv univerziteta i mobilnost), a u tekstu emaila navedite listu dokumenata koje dostavljate. Nakon dostavljenog emaila (prijave), u roku od 24h biste trebali dobiti potvrdu da je vaš email sa prijavom uredno zaprimljen. Ukoliko ne dobijete ovu poruku, kontaktirajte Službu za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu.

Prednost prilikom odabira imaju kandidati koji dosad nisu koristili stipendiju ili dolaze sa (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu sa koje je bilo manji broj prijava u okviru Mevlana programa.

POTREBNI DOKUMENTI

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete elektronske formulare i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost.

STUDENTI

 • Prijavni formular za studente
  • ovu elektronsku formu popunite i dostavljate zajedno sa ostalom dokumentacijom;
  • ne zaboravite potpisati
 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom/usb-a pošaljete odgovornom prodekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Prepis ocjena
  • preuzimate iz studentske službe vaše matične institucije;
  • dokument treba prevesti na engleski jezik ukoliko nije u originalnu izdat na englerskom jeziku;
  • nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.
 • Skenirana stranica pasoša
 • Fotografija
  • kao za pasoš
 • Biografija (CV)
  • mnogi univerziteti insistiraju na EUROPASS formatu s obzirom na preglednost i da se radi o oficijelnom CV dokumentu Evropske unije
 • Dokaz o poznavanju stranog jezika
  • zavisno od toga na kojem jeziku ćete pratiti nastavu, dostavljate i dokaz o poznavanju tog jezika;
  • minimalan nivo poznavanja stranog jezika je B2
  • ukoliko nije posebno naglašeno konkursom da se traži određeni certifikat, možete dostaviti jednu od sljedećih opcija sa naglašenim traženim nivoom jezika;
   • međunarodno priznati certifikati (za engleski TOEFL, IELTS, CAMBRIDGE, APTIS, za španski DELE, za njemački GOETHE, za francuski DELF, za italijanski CILS, itd);
   • diplome certificirane škole za strane jezike iz BiH (izdata na stranom jeziku)
   • potvrda potpisana od strane profesora stranog jezika sa vaše matične institucije da ste slušali/položili traženi strani jezik u nivou B1 ili više; 

OSOBLJE

 • Prijavni formular za osoblje
  • ovu elektronsku formu popunite i dostavljate zajedno sa ostalom dokumentacijom;
 • Nominacijsko pismo
  • ovu elektronsku formu popunite i emailom pošaljete dekanu da potpiše i stavi pečat;
  • forma mora biti na memorandumu matične institucije;
  • nepotpuni dokumenti neće biti prihvaćeni
 • Ugovor o mobilnosti
  • ovu elektronsku formu popunjavate sa predviđenim aktivnostima,
  • kandidat i dekan potpisuju;
 • Skenirana stranica pasoša
 • Fotografija
  • kao za pasoš
 • Biografija (CV)
  • Potrebno je da uključite i portofolio publikacija, učešća u projektima itd.

ROK ZA PRIJAVU

Konkurs je objavljen 26.02.2020. godine, a rok za prijavu je 05.03.2020. godine. Vodite računa o zadatom roku za dostavljanje prijave. Naknadno dostavljene prijave neće biti razmatrane.

O MOBILNOSTI

Ova mobilnost se realizuje u zimskom semestru 2020/2021. godine i podrazumjeva boravak na partnerskom univerzitetu u trajanju 4 mjeseca za studente, odnosno 7-14 dana za osoblje. Studenti se mogu prijaviti za zimski ili ljetni semestar 2020/2021. godine. Osoblje može obavljati mobilnost u periodu od 1. septembra 2020. do 31. avgusta 2021. godine.

Dostupne su sljedeće stipendije:

 • Studenti: dvadeset i pet (5)
 • Nastavno osoblje: petnaest (15)

Napomena: ovi brojevi su dogovoreni prema potpisanom protokolu o saradnju između naša dva univerziteta, međutim finalnu odluku o finansiranju istih donosi Tursko vijeće za visoko obrazovanje te je moguće da će broj odobrenih stipendija biti manji.

Iznos stipendija se računa prema Mevlana pravilima je sljedeći:

 • Studenti: 1.300 TL (mjesečno)
 • Osoblje: 3.100 TL (maksimalni iznos zavisno od akademskog zvanja)

Pored ove finansijske podrške osoblje će dobiti i jednokratni grant za putne troškove zavisno od akademskog zvanja:

 • profesor: 55 TL (dnevno)
 • docent: 55 TL (dnevno)
 • asistent: 55 TL (dnevno)
 • drugi: 45 TL (dnevno)

Studenti sami snose putne troškove.

Finansijska podrška u okviru ove stipendije ne uključuje troškove vize i osiguranja te ove troškove snosi sam stipendista po obavještenju da je odabran/a za mobilnost. Studenti koji su nosioci biometrijskih pasoša BiH moraju obezbijediti vizu prije odlaska na studij. Osoblje ne treba vizu s obzirom na kraći period boravka. Osiguranje (zdravstveno i putničko) je obavezno i za studente i za osoblje i bitno je da pokriva cijeli period mobilnosti, odnosno vašeg boravka u inostranstvu.

Za sve dodatne informacije oko pripremanja potrebne dokumentacije obratite se prodekanu/koordinatoru za međunarodnu saradnju vaše (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: https://international.unsa.ba/prodekani-koordinatori/