Međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu čini više faktora i učesnika:

Rektorat Univerziteta u Sarajevu:

 • Prorektor za međunarodnu saradnju
 • Služba za međunarodnu saradnju
  • Rukovodilac Službe
  • Viši stručni saradnik
  • Stručni saradnik

Članice Univerziteta u Sarajevu

 • Prodekani za međunarodnu saradnju (akademski koordinatori)
 • Koordinatori za međunarodnu saradnju
 • Saradnici (administracija)