S obzirom na aktuelnu epidemiološku situaciju u BiH i Regionu i odluke i preporuke Kriznih štabova ministarstava zdravstva KS i FBiH, Univerzitet u Sarajevu je preduzeo određe mjere u organizaciji nastavnog i radnog procesa u uslovima pojave koronvirusa (više na: http://www.unsa.ba/novosti/senat-unsa-zakljucci-o-izmjeni-nacina-realizacije-nastavnog-procesa-na-univerzitetu-u). Uzimajući u obzir zaključke kao i nastojanje da ne doprinosimo širenju ovog virusa, Služba za međunarodnu saradnju neće primati stranke niti organizovati dešavanja koja uključuju okupljanje ljudi. Pokušaćemo, koliko je moguće, svu komunikaciju obavljati putem emaila i odgovoriti na upite. Pratićemo situaciju i izvjestiti vas o promjenama. Hvala na razumijevanju.

Z A K LJ U Č C I

 1. Teoretska i praktična nastava „u učionici“ na organizacionim i podorganizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu se obustavlja. Sugeriše se organizacionim i podorganizacionim jedinicama organizacija i realizacija online nastave korištenjem već uspostavljenih platformi za DL studij, besplatnih platformi, intraneta, e-maila i svih raspoloživih kanala elektronske komunikacije.
 2. Nastava koja se izvodi izvan prostora organizacionih i podorganizacionih jedinica se u potpunosti obustavlja.
 3. Nastava koju nije moguće realizirati online mora se u potpunosti nadoknaditi po sticanju uslova, a u dogovoru sa asocijacijama studenata OJ.
 4. Zadužuju se nastavnici i saradnici Univerziteta u Sarajevu za intenzivnije konsultacije i komunikaciju sa studentima putem raspoloživih kanala e-komunikacije.
 5. Obavezuju se studenti da vrijeme online realizacije nastave maksimalno koriste za učenje i spremanje ispita čiji termini u ovom momentu ostaju u skladu sa već utvrđenim akademskim kalendarom za studijsku 2019/2020. godinu.
 6. Otkazuju se sve aktivnosti koje podrazumijevaju okupljanja i direktne kontakte većeg broja osoba, među kojima i aktivnosti iz Projekta promocije upisa na UNSA u studijskoj 2020/2021. godini („Budi student fakulteta/akademije UNSA na jedan dan“, Dan otvorenih vrata UNSA), te se promocija upisa ima provoditi putem medija i društvenih mreža.
 7. Univerzitet u Sarajevu će nastaviti sa praćenjem epidemiološke situacije i preporuka nadležnih institucija, te postupati u skladu sa istim.
 8. Formira se Krizni štab Univerziteta u Sarajevu kojeg čine rektor, prorektori i predsjednici grupacija nauka i umjetnosti.

English:

Due to the epidemic situation in Bosnia and Herzegovina and the Region and based on the Decisions of Headquarters for Crisis in the country, University of Sarajevo has taken needed measures in order not to contribute to the spreading of the virus Covid-19. All activities (classes at the units) will be stopped for two weeks starting from 12 March, 2020. Following the conclusions of the Senate and in order not contribute spreading this epidemic virus, International Relations Office will not accept any visits nor organize any events that includes gathering people. We will, however, try to respond to the urgent matter online (through email). We will monitor the situation and let you know if any changes. Thank you for your understanding.

C O N C L U S I O N S

 1. The theoretical and practical teaching in the classroom at organizational and sub-organizational units of the University of Sarajevo is being suspended. It has been suggested to organizational and sub-organizational units to organize and conduct online teaching using already established DL study platforms, free platforms, intranets, e-mail and all available electronic communication channels.
 2. Classes held outside the premises of organizational and sub-organizational units have been completely suspended.
 3. Classes that cannot be completed online must be compensated fully when the conditions for that are achieved, in consultation with student associations of different organizational units.
 4. Teachers and associates of the University of Sarajevo are asked to hold intensive consultations and communication with students through available e-communication channels.
 5. Students are obliged to use the time of online realization of teaching to maximize their learning and preparation of exams which terms at this moment remain in accordance with the already established academic calendar for the 2019/2020 academic year.
 6. All activities involving gatherings and direct contacts of a number of persons, including activities from the UNSA Enrollment Promotion Project in the 2020/2021 study period, are canceled. (“Be a UNSA College Student / Academy Student for One Day,” UNSA Open Day), and enrollment promotion should be conducted through media and social networks.
 7. The University of Sarajevo will continue to monitor and act on the epidemiological situation and recommendations of the relevant institutions.
 8. The Crisis Staff of the University of Sarajevo is being formed, consisting of the Rector, Vice-Rectors and Presidents of groups of sciences and arts.