Univerzitet u Sarajevu aktivno radi na izradi infrastrukture i potpisivanju međuinstitucijskih sporazuma sa visokoobrazovnim institucijama iz grupe “programskih” zemalja kao osnove za razmjenu studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja.

0

Erasmus+ KA107 partnera sa kojima je Univerzitet u Sarajevu potpisao ugovor (na nivou univerziteta ili nivou članice UNSA) u periodu 2014-2020

0

Odlaznih mobilnosti (sa UNSA na evropske univerzitete) u toku perioda 2014-2020

0

Dolaznih mobilnosti (sa evropskih institucija na UNSA) u toku perioda 2014-2020

Na osnovu Odluke Senata iz 2015. godine te Odluke o produženju postojeće odluke, međuinstitucijske sporazume u okviru Erasmus+ KA107 za koje postoji interes isključivo jedne organizacione članice Univerziteta potpisuje dekan fakulteta/akademije ili direktor centra/instituta. Međuinstitucijske sporazume koje podrazumjevaju mobilnost za dvije ili više organizacionih članica Univerziteta u Sarajevu potpisuje rektor.

Lista potpisanih KA107 sporazuma (poredanih prema abecednom redoslijedu članica Univerziteta u Sarajevu)

Lista potpisanih KA107 sporazuma (poredanih prema abecednom redoslijedu zemalja u Evropi)