Ovdje su navedeni najčešći dokumenti koje trebate dostaviti prilikom prijavljivanja na konkurs u okviru Erasmus+ programa. U tekstu konkursa su uvijek naglašeni koji dokumenti čine prijavu, odnosno koje je potrebno poslati, kao i link odakle se određeni formulari (kao što su ugovor o učenju/mobilnosti i nominacijsko pismo) mogu preuzeti za dalje ispunjavanje. Ispod su data objašnjenja kako pripremiti određene dokumente.

Pažljivo pročitajte date informacije kako bi vaša prijava zadovoljila tehnički kriterij urednosti.

S obzirom da je na stotine dokumenata koji čine prijavu za mobilnosti i koje naše kolege trebaju pregledati, radi lakšeg pregleda i definisanja dokumenata, obavezno stavite naslove dokumenata u skladu sa sadržajem (npr. ime.prezime.nazivdokumenta.pdf). Na ovaj način lakše se definiše šta ste dostavili, te je preglednije prilikom evaluacije.

Svaki dokument je objašnjen za šta služi, kako ga pripremiti i poslati.


StudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnim mobilnostima
Ugovor o učenju
Ugovor o mobilnosti – teaching
Ugovor o mobilnosti – training
Uvjerenje o položenim ispitima
Dokaz o poznavanju stranog jezika
Pismo podrške
Skenirana stranica pasoša
CV (biografija)

Dodatni dokumenti – naša služba u tekstu konkursa navede tražene dokumente koje trebate dostaviti u sklopu vaše prijave. Međutim, nakon nominacije, i ukoliko budete obavješteni da ste dobili stpendiju, od vas mogu tražiti dodatne dokumente. To možete provjeriti dodatnim kontaktiranjem univerziteta ukoliko niste sigurni ili ukoliko u tekstu konkursa nije eksplicitno naznačeno. Obično je to motivaciono pismo (koje treba biti na engleskom jeziku, maksimalno jedna stranica tipkanog teksta A4 formata), pismo preporuke itd.