Otvoren je poziv za dostavljanje projektnih prijedloga za aktivnosti koje su obuhvaćene programom Erasmus+.

Poziv na službenim jezicima članica Evropske unije dostupan je na linku: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1572940260287&uri=OJ%3AJOC_2019_373_R_0006#

Erasmus+ programski vodič za 2020-tu godinu dostupan je na linku: https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/documents/erasmus-programme-guide-2020_en?fbclid=IwAR2D1nv83VFVc8FPQMf_GAoWzPXltVfczxZS6ltx8Oje8fEXU2PLOXO46nc

Služba za međunarodnu saradnju je pripremila vodič “Informacije i upute kako pripremiti projektnu dokumentaciju” za programe saradnje u 2020-toj godini koji sadrži detaljna uputstva kako pripremiti određene dokumente, na koji način ih ispuniti i kako ih dostaviti na potpis rektoru, odnosno Službi za međunarodnu saradnju.

Prilikom dostavljanja potrebnih dokumenata za potpisivanje, potrebno je da se dostavi zahtjev za potpisivanje deklaracije odnosno mandatnog pisma koji treba da bude ISKLJUČIVO na formularu koji je dostupan ispod i potpisan od strane dekana/direktora (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu: