Prijava projekata: CEEPUS

Da bi se prijavili na otvoreni poziv za CEEPUS mreže, koordinator (voditelj) projektne prijave dostavlja tražene dokumente kojim se izražava interes i odobrenje za učešće na potpis u Rektorat Univerziteta u Sarajevu.

Putem protokola Rektorata UNSA dostavljate sljedeće dokumente:

  • Zahtjev P1 (potpisan od strane dekana/direktora i na memorandumu članice UNSA)
  • Letter of intent
    • unaprijed potpisan od strane dekana (jedan primjerak)
  • Letter of endorsement
    • dokument koji potpisuje rektor (unijeti podatke rektora)
    • u tri primjerka