Univerzitet u Sarajevu ima mogućnost da učestvuje u raznim međunarodnim obrazovnim programima na način da priprema projektne prijave kao koordinator projekta ili partner u konzorciju. U cilju uspješne prijave, Služba za međunarodnu saradnju je izvršila potrebne registracije našeg Univerziteta kako bi bio prepoznatljiv u bazama podataka raznih međunarodnih programa. 

Univerzitet u Sarajevu se uvijek pojavljuje kao jedno „tijelo“ u ovim programima (bez obzira da li se prijavljuje fakultet, akademija, centar, institut). Iako se mnogi projekti implementiraju na (pod)organizacionim jedinicama Univerziteta u Sarajevu, prilikom prijavljivanja na ove pozive prijava se popunjava ispred Univerziteta koji ima svoje učesničke identifikacijske informacije:

  • University of Sarajevo (UNSA)
  • Higher education institution – public university
  • ID: 4200494560007
  • VAT: 200494560007
  • ERASMUS KOD: SARAJEVO
  • PIC: 995549995
  • OID: E10186799

Napomena: samo ovi podaci mogu da se koriste prilikom prijavljivanja na projektne prijave. Korištenjem bilo kakvih drugih kodova, oznaka ili brojeva vas može dovesti do diskvalifikacije jer svi fakulteti, akademije, centri i instituti Univerziteta u Sarajevu mogu biti prepoznati u bazama samo pod ovim identifikacijskim informacijama.

S obzirom da postoji procedura pripremanja dokumenata, kao i potpisivanja od strane rektora, Služba za međunarodnu saradnju je pripremila vodič za pripremanje dokumentacije sa svim potrebnim sadržajima, listom projekata te procedurom upućivanja na potpis rektoru.

PRIJAVA NA OTVORENE KONKURSE MEĐUNARODNIH PROGRAMA

Untitled design (24)
VODIČ ZA PRIPREMANJE DOKUMENTACIJE ZA PRIJAVU MEĐUNARODNIH PROJEKATA
ZAHTJEV ZA PODNOŠENJE DOKUMENTACIJE ZA POTPIS REKTORA
Untitled design (18)
LISTA UNSA MEĐUNARODNIH PROJEKATA

ERASMUS+ MEĐUINSTITUCIJSKI SPORAZUMI (ICM KA107)

Untitled design (22)
VODIČ ZA PRIPREMANJE I IMPLEMENTACIJU KA107 MEĐUINSTITUCIJSKIH SPORAZUMA
zbirka
ZBIRKA UPUTA ZA MOBILNOST STUDENATA, NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA

INICIRANJE I POTPISIVANJE BILATERALNIH SPORAZUMA (NA NIVOU UNIVERZITETA ILI ČLANICE)

Untitled design (21)
UPUTSTVA ZA SKLAPANJE I POTPISIVANJE BILATERALNIH SPORAZUMA

OSTALI ZNAČAJNI DOKUMENTI ZA MEĐUNARODNU SARADNJU

Untitled design (19)
UNSA U TEMPUS PROJEKTIMA 1996-2013
Untitled design (23)
STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE UNSA - B/H/S JEZIK
STRATEGIJA INTERNACIONALIZACIJE UNSA - ENGLESKI JEZIK