SPORAZUMI I MREŽE

Naše vrijednosti se ogledaju kroz tradiciju međunarodne saradnje (prvi međunarodni bilateralni sporazum je potpisan 1965. godine sa Ernst-Moritz-Arndt Univerzitetom u Greifswaldu u Njemačkoj), kulturu otvorenosti ka stranim studentima, nastavnicima i saradnicima iz regiona, ali i šire (nekoliko stotina inostranih studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja posjeti UNSA svake godine), promicanje vrijednosti međunarodne saradnje među studentima, nastavnicima i saradnicima oog univerziteta i promicanje raznovrsnosti studijskih programa (Univerzitet u Sarajevu je aktivan u mnogim programima mobilnosti, u kojima prednjače Erasmus+, Erasmus Mundus, CEEPUS, itd).

Sa preko 400 sporazuma o saradnji (bilateralnih ili kroz program/projekat) sa univerzitetima širom svijeta i članstvom u nekoliko značajnih međunarodnih organizacija i mreža očekujemo da će se intenzivirati mobilnost koja će omogućiti našim studentima, nastavnicima i saradnicima da iskažu svoje kvalitete na međunarodnom planu, ali i da se usavrše kroz takve kontakte.

Univerzitet u Sarajevu je otvoren za saradnju na raznim nivoima. Najčešća je kroz sljedeće oblike: