Sporazumi o saradnji

Služba za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu je aktivno posvećena procesu internacionalizacije i umrežavanju naše institucije sa međunarodnim partnerima izvan Bosne i Hercegovine.

Još od prvog bilateralnog sporazuma (potpisanog 1965. godine sa Ernst Moritz Arndt Univerzitetom u Greifswaldu u Njemačkoj) pokrenuli smo kulturu otvorenosti ka inostranim studentima, nastavno/naučnom osoblju kao i saradnicima iz regiona ali i šire.

Veoma je bitno “internacionalizirati” i domaće studente i osoblje, tako da aktivno učestvujemo u kreiranju infrastrukture za međunarodnu saradnju kroz promociju međunarodne mobilnosti, te pokretanje bilateralne saradnje ili saradnje kroz različite međunarodne programe i projekte.

Univerzitet u Sarajevu trenutno ima oko 400 aktivnih međunarodnih sporazuma kroz koje implementira različite projekte, istraživanja, te razmjenu studenata i osoblja. Ti sporazumi mogu biti bilateralni (memorandum o razumijevanju, sporazum o saradnji), sporazumi kao produkt međunarodnih fondova (vlade zemalja, regionalni projekti), te sporazumi nastali kroz programe i projekte fiansirane od strane Evropske unije (Erasmus+ KA107, konzorcijski sporazumi, itd.).

Da bi došlo do potpisivanja sporazuma i ostvarivanja saradnje, treba da dođe do inicijative. Ukoliko nije dio programa (kao što je Erasmus+), inicijativu može predložiti inostrana institucija ili čak lokalno osoblje na osnovu saradnje i vlastitih kontakata. Služba za međunarodnu saradnju je uvela proceduru radi lakšeg, bržeg i transparentnijeg uspostavljanja saradnje. Svaka inicijativa, nakon što je predložena da se uspostavi (kroz formulisan zahtjev), treba da prođe kroz anketiranje kao i odobrenje od strane Senata Univerziteta u Sarajevu prije nego se potpiše.

Senat Univerziteta u Sarajevu je posebnom odlukom odobrio da sporazume, koji su vezani za jednu tematsku cjelinu ili fokusirani na jednu članicu ovog univerziteta, mogu potpisivati dekan/esa odnosno direktor/ica te članice. Kada su sporazumom obuhvaćene dvije ili više (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu, potpisik je uvijek rektor/ica.