Aktivnostima u području sporta podupirat će se:

  • Partnerstva, čiji je cilj borba protiv dopinga na lokalnoj razini, posebno u rekreativnim okruženjima kao što su amaterski sport i fitnes, podupiranje prevencije i podizanja svijesti među učesnicima uključenim u borbu protiv namještanja utakmica te inovativni pristup suzbijanju nasilja i rješavanju problema rasizma i nesnošljivosti u sportu. Svrha je tih partnerstava također podržati provedbu načela EU-a o dobrom upravljanju, Smjernica EU-a o dvostrukim karijerama sportaša, strategijama EU-a u području socijalnog uključivanja i jednakih mogućnosti te Smjernicama EU-a o fizičkoj aktivnosti, u cilju poticanja sudjelovanja u sportu i fizičkim aktivnostima;
  • Neprofitna evropska sportska događanja, na kojima su određene organizacije zadužene za pripremu, organizaciju i praćenje određenog događanja. Uključene aktivnosti obuhvaćat će organizaciju aktivnosti osposobljavanja za sportaše i volontere tijekom priprema za događanje, svečanosti otvaranja i zatvaranja, popratne aktivnosti uz sportsko događanje (konferencije, seminari) te provedbu tradicionalnih aktivnosti, kao što je ocjenjivanje ili izrada budućih planova;
  • Jačanje baze dokaza za izradu politika putem studija; prikupljanje podataka, ankete, mreže; konferencije i seminari kojima se širi dobra praksa iz zemalja učesnika u programu i sportskih organizacija i jačanje mreža na razini EU-a kako bi nacionalni članovi tih mreža imali koristi od sinergija i razmjena s partnerima;
  • Razgovor s mjerodavnim evropskim učesnicima, pri čemu je godišnji Sportski forum EU-a glavna aktivnost planirana u okviru razgovora, koji okuplja oko 300 učesnika na razini EU-a. Mogu se organizirati i drugi ad-hoc sastanci i seminari važni za osiguranje optimalnog razgovora sa dionicima u sportu;
  • Podrška sportskim predsjedničkim događanjima koja su organiziraju države članice EU-a koje imaju semestar predsjedništva EU-a.