Ovdje možete preuzeti dokument u word verziji (preuzimate opciju teaching)


Ovo je oficijelni Erasmus+ dokument kojeg priprema i ispunjava nastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje se prijavljuje na mobilnost, a sadrži plan i program predavanja koje namjerava održati na instituciji “domaćinu”. Ugovor definiše komponente nastavnog perioda u inostranstvu i naglašava uzajamnu odgovornost za kvalitet mobilnosti kako institucije koja šalje, tako i institucije koja kandidata prima.

Ova mobilnost omogućava nastavnom osoblju Univerziteta u Sarajevu da drži predavanja na partnerskoj instituciji (prema ZoVOKS član 116 akademsko osoblje koje može držati predavanje su redovni profesori, vanredni profesori, docenti) ili u svrhu obuke – training (prema ZoVOKS član 116: saradnici – asistent, viši asistent, lektor).

Mobilnost se može odnositi na bilo koje studijsko polje/akademsku disciplinu definisanoj u tekstu konkursa. Minimalno trajanje mobilnosti je 7 (sedam) dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja), dok je maksimalno trajanje 60 dana (58 radnih dana + 2 dana putovanja), zavisno od toga kako je definisano u tekstu konkursa (najčešće je definisano 7 dana). Nastavno osoblje u slučaju “teaching” mobilnosti treba da održi minimalno 8 sati predavanja po sedmici boravka.

Kako se priprema?

Ugovor o mobilnosti za opciju teaching se preuzima sa ove stranice u elektronskoj verziji: u word dokumentu. Dokument ispunjava sam kandidat uz prethodno dogovorene aktivnosti sa institucijom domaćinom.

Dokument se ispunjava elektronski, dakle u wordu. Nemojte podatke unositi ručno (olovkom), već se insistira na elektronskom unosu.

Dokument je već izrađen na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava (nazivi institucija, programa, aktivnosti itd.)

Dokument potpisuju nastavno osoblje (kandidat) i dekan. Veoma je bitno da je i odgovorni prodekan obavješten o prijavi i potencijalnoj mobilnosti.

Šta se navodi u ovom dokumentu?

Prije ispunjavanja ovog dokumenta savjetuje se komunikacija sa institucijom na koju se prijavljujete kako bi vas spojili sa potencijalnim akademskim osobljem koji će vam biti domaćin kako bi dogovorili aktivnosti koje biste radili tamo.

Veoma je bitno unijeti tačne podatke o sebi, kao i planiranom periodu mobilnosti.

Bez obzira da li se radi o sporazumu na nivou univerziteta ili na nivou članice UNSA, matična institucija (sending institution) je uvijek UNIVERZITET U SARAJEVU. Ostali podaci su podaci sa (pod)organizacijske jedinice UNSA sa koje dolazite.

Kontakt osoba je odgovorni nadređeni, odnosno dekan/direktor. Kontakt podaci mogu biti od dekana/direktora ili odgovornog prodekana/koordinatora za međunarodnu saradnju koji svakako mora biti upoznat sa ovom planiranom mobilnosšću.

Ove podatke o instituciji domaćinu možete naći u tekstu konkursa, kao i “googlanjem” institucije (adresa). Kontakt osoba je uglavnom odgovorna osoba za međunarodnu saradnju na toj instituciji, ali to svakako provjerite prilikom ostvarivanja prve komunikacije i pripremanja ovog dokumenta.

U ovom dijelu definišete vaše aktivnosti. Ukoliko znate šta želite raditi, onda možete popuniti ovaj dokument i poslati ga u “radnoj verziji” kako bi vas spojili sa potencijalnim domaćinom.

Ako već imate nekog kolegu na instituciji domaćinu, možete s njim/njom definisati aktivnosti, odnosno predavanja.

Ko potpisuje?

Potpisnik dokumenta ste vi (kandidat) i dekan/direktor vaše (pod)organizacijske jedinice UNSA. Posebnim ovlaštenjem dekana, potpisnik može biti i odgovorni prodekan (to ovlaštenje je potrebno prethodno dostaviti Službi za međunarodnu saradnju ukoliko se radi o konkursu koji je objavila pomenuta služba).

Finaliziranje dokumenta

Ispunjen dokument sa potpisima dostavljate u okviru prijave zajedno sa drugim dokumentima na otvoreni konkurs na način kako je objavljeno u tekstu konkursa.