Ovdje možete preuzeti dokument u word verziji (preuzimate opciju training)


Ovo je oficijelni Erasmus+ dokument kojeg priprema i ispunjava nenastavno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje se prijavljuje na mobilnost, a sadrži plan i program aktivnosti koje namjerava obavljati/pratiti na instituciji “domaćinu”. Ugovor definiše komponente perioda mobilnosti u inostranstvu i naglašava uzajamnu odgovornost za kvalitet mobilnosti kako institucije koja šalje, tako i institucije koja kandidata prima.

Ova aktivnost podrazumijeva profesionalno usavršavanje i razvoj nenastavnog osoblja u obliku treninga u inostranstvu i praćenje posla / posmatranja rada (kao individualna mobilnost ili u sklopu sedmice obuke osoblja – staff week). U ovu obuku ne ulaze konferencije, seminari i kongresi na partnerskoj instituciji.

U posebnim slučajevima na opciju training se može prijaviti i nastavno osoblje (koje je aktivno u procesima internacionalizacije) na redovne obuke osoblja (staff training week). Ovdje se radi o onom nastavnom osoblju koje će na tim događajima pripremiti prezentaciju i aktivno predstavljati strategiju internacionalizacije, statističke podatke međunarodnih mobilnosti i projekata te akademsku ponudu na inostranim jezicima UNSA (prodekani i koordinatori za međunarodnu saradnju).

Osoblje mora biti zaposleno na (pod)organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu (u trenutku nominacije i u trenutku mobilnosti).

Minimalno trajanje mobilnosti je 7 (sedam) dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja), dok je maksimalno trajanje 60 dana (58 radnih dana + 2 dana putovanja), zavisno od toga kako je definisano u ugovoru odnosno u tekstu konkursa (najčešće je definisano 7 dana).

Kako se priprema?

Ugovor o mobilnosti za opciju training se preuzima sa ove stranice u elektronskoj verziji: u word dokumentu. Dokument ispunjava sam kandidat uz prethodno dogovorene aktivnosti sa institucijom domaćinom.

Dokument se ispunjava elektronski, dakle u wordu. Nemojte podatke unositi ručno (olovkom), već se insistira na elektronskom unosu.

Dokument je već izrađen na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava (nazivi institucija, programa, aktivnosti itd.)

Dokument potpisuju nenastavno osoblje (kandidat) i dekan. Veoma je bitno da je i odgovorni prodekan obavješten o prijavi i potencijalnoj mobilnosti.

Šta se navodi u ovom dokumentu?

Prije ispunjavanja ovog dokumenta savjetuje se komunikacija sa institucijom na koju se prijavljujete kako bi dobili više informacija o individualnom programu i domaćinu, odnosno planu i programu događaja npr. Staff weeka.

Veoma je bitno unijeti tačne podatke o sebi, kao i planiranom periodu mobilnosti.

Bez obzira da li se radi o sporazumu na nivou univerziteta ili na nivou članice UNSA, matična institucija (sending institution) je uvijek UNIVERZITET U SARAJEVU. Ostali podaci su podaci sa (pod)organizacijske jedinice UNSA sa koje dolazite.

Pod kontakt osobu stavljate dekana/direktora kao neposredno nadređenog. Pod kontakt podatke možete staviti podatke dekana/direktora ili odgovornog prodekana/koordinatora za međunarodnu saradnju koji svakako treba biti upoznat sa planiranom mobilnosšću.

Ove podatke o instituciji domaćinu možete naći u tekstu konkursa, kao i “googlanjem” institucije (adresa). Kontakt osoba je uglavnom odgovorna osoba za međunarodnu saradnju na toj instituciji, ali to svakako provjerite prilikom ostvarivanja prve komunikacije i pripremanja ovog dokumenta.

U ovom dijelu definišete vaše aktivnosti. Ukoliko znate šta biste željeli raditi, onda možete popuniti ovaj dokument i poslati ga u “radnoj verziji”.

Ko potpisuje?

Potpisnik dokumenta ste vi (kandidat) i dekan/direktor vaše (pod)organizacijske jedinice UNSA. Posebnim ovlaštenjem dekana, potpisnik može biti i odgovorni prodekan (to ovlaštenje je potrebno prethodno dostaviti Službi za međunarodnu saradnju ukoliko se radi o konkursu koji je objavila pomenuta služba).

Finaliziranje dokumenta

Ispunjen dokument sa potpisima dostavljate u okviru prijave zajedno sa drugim dokumentima na otvoreni konkurs na način kako je objavljeno u tekstu konkursa.