Ovaj vodič je namijenjen za prodekane i koordinatore za međunarodnu saradnju, odnosno odgovorne osobe za međunarodnu saradnju kooje aktivno učestvuju u implementaicji obostrane međunarodne mobilnosti studenata, nastavnika i nenastavnog osoblja.

Ovaj materijal je pripremljen od Službe za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu u saradnji sa Evropskom komisijom (program mobilnosti Erasmus+) u sklopu implementacije projekta Capacity Building „Osnaživanje internacionalizacije bh. visokog obrazovanja“ – STINT.