UPUTE ZA PRIJAVU NA ERASMUS+

U cilju što bolje pripreme za prijavu na otvorene konkurse u okviru Erasmus+, ali i drugih programa koji se finansiraju iz EU fondova, Služba za međunarodnu saradnju početkom svake akademske godine priprema vodič – brošuru: Informacije o dostupnim programima saradnju za Univerzitet u Sarajevu i instrukcije za prijavu sadrži podatke o Erasmus+ programu, rokovima i načinu prijave za pojedine ključne aktivnosti, te je izrađen popratni materijal kako bi se olakšala komunikacija sa Rektoratom radi dostavljanja potpisane i pečatom ovjerene dokumentacije u toku prijave. Pored informacije o Erasmus+ programu, predstavljene su instrukcije za prijavljivanje za programe IPA, Horizont 2020 i CEEPUS.