Ovo je oficijelni dokument i javna isprava Univerziteta u Sarajevu kojom (pod)organizaciona jedinica pruža detaljne informacije o ostvarenom programu i postignutim rezultatima iskazanim putem UNSA ocjenjivanja i ECTS bodovanja.

Dokument sadrži listu položenih predmeta i ostvarenih rezultata to tog trenutka kada je student podnio zahtjev za tim.

Ovaj dokument izdaje studentska služba svake članice UNSA na lokalnom (B/H/S) jeziku i samo tako je priznat kao oficijelni dokaz o prepisu ocjena (kopije indeksa, print screen elektronskog prikaza ili drugi načini dokazivanja neće biti priznati).

Za potrebe prijavljivanja na konkurse mobilnosti, ovaj dokument trebate preuzeti sa studentske službe. Ukoliko ste student viših ciklusa (master ili PhD) potrebno je da dostavite i prepis ocjena sa prethodnog/ih ciklusa (master studenti za bachelor i master studij, a PhD i za bachelor, master i PhD studij).

S obzirom da većina članica UNSA izdaje ovaj dokument na lokalnom jeziku (B/H/S), taj primjerak bude dovoljan prikaz vaših rezultata jer pokazuje vaše ocjene iskazane kroz ECTS bodovanje. S obzirom da dokumente pregledavaju inostrani univerziteti koji ne poznaju naš jezik, potrebno je obezbijediti prevod. Validan dokument na engleskom jeziku može biti:

  • izdan kao original na engleskom jeziku od strane studentske službe,
  • prevedeno od strane sudskog tumača (koje često podrazumjeva finansijski trošak),
  • preved od strane studenta/prodekana na matičnoj članici UNSA sa potpisom i pečatom odgovorne osobe (prodekana ili profesora engleksog jezika)

Veoma je bitno da prilikom dostavljanja prijave, ukoliko imate prevod originalnog dokumenta OBAVEZNO dostavite i original i prevod!