Dokaz o poznavanju stranog jezika

Ukoliko studenti neće pratiti nastavu na oficijelnim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski, srpski), prilikom prijavljivanja potrebno je da dostavi dokaz o poznavanju stranog jezika u odgovarajućem nivou (minimalno B1, a u većini slučajeva se traži i B2).

Najčešći dokazi koje inostrane institucije prihvataja su oficijelni certifikati i diplome koje su međunarodno priznate:

  • engleski: TOEFL, IELTS, Cambridge, British Council
  • njemački: Goethe Institut
  • španjolski: DELE
  • itd.

Međunarodno priznate (oficijelne) dokumente ćete najbolje prepoznati po tome što su izdati na engleskom, odnosno na onom jeziku za koji se potvrđuje, te sa nivoom poznavanja.

Najčešće se traži dokaz o poznavanju engleskog jezika s obzirom da dosta studenata ide da prati nastavu na ovom jeziku. Zbog toga je bitno da imate dokaz da ste u stanju pratiti nastavu i polagati ispite na engleskom (stranom) jeziku.

Ukoliko u konkursu nije izričito naznačeno koji dokaz/certifikat trebate dostaviti prilikom prijavljivanja na mobilnost, data vam je mogućnost da to dokažete kroz jedan od sledećih načina:

  • oficijelni certifikati (navedeni iznad),
  • certifikat o završenom kursu izdat od strane škole za jezike u BiH sa naznačenim nivoom,
  • ukoliko se nastava na UNSA sluša na engleskom ili drugom stranom jeziku, onda se dostavlja potvrda izdata iz studentske službe,
  • studenti stranih jezika koji idu na razmjenu provjeravaju sa željenim univerzitetom kakvu vrstu potvrde dostavljaju (u ovom slučaju ovi studenti dokazuju kroz prepis ocjena gdje se vide predmeti),
  • u određenim uslovima, neke institucije prihvataju i prepis ocjena sa naznačenim predmetima stranog jezika ili ako ste predavanja u srednjoj školi slušali na traženom stranom jeziku),