Koji su potrebni dokumenti za prijavu na mobilnost?

Molimo vas da pažljivo pročitate koje dokumente trebate dostaviti i upute oko pripremanja istih. Samo kompletna dokumentacija će biti razmatrana, te naknadno dostavljanje dokumenata se neće uzimati u obzir. Vodite računa da preuzmete one elektronske formulare koji su navedeni u konkursu i pripremite ih u skladu sa uputama i da su potpisnici odgovorne osobe za mobilnost. Prilikom skeniranja dokumenata, vodite računa da su tekst i potpisi jasni, te da dokument nije “težak” (jedan dokument ne bi trebao prelaziti više od 0.5 mb).

Ukoliko se radi o prijavi preko online platforme (dakle ne direktno Službi za međunarodnu saradnju) provjerite tačno listu dokumenata koja se traže na toj platformi (nekad je moguće da se traži 1-2 dokumenta više koji ovdje nisu naglašeni).

Radi lakšeg pregleda i definisanja dokumenata, obavezno stavite naslove dokumenata u skladu sa sadržajem (ime.prezime.nazivdokumenta.pdf). Na ovaj način lakše se definiše šta ste dostavili, te je preglednije prilikom evaluacije.

 PREUZMITE!StudentNastavno osobljeNenastavno osoblje
Nominacijsko pismo
Izjava o prethodnim mobilnostima
Ugovor o učenju  
Ugovor o mobilnosti – teaching  
Ugovor o mobilnosti – training  
Uvjerenje o položenim ispitima  
Dokaz o poznavanju stranog jezika  
Pismo podrške  
Skenirana stranica pasoša
CV (biografija)

Ispod su objašnjeni dokumenti za prijavu i kako ih pripremiti, kao i koje dokumente trebate dostaviti.

NOMINACIJSKO PISMO

Nominacijsko pismo je dokument kojim se daje podrška studentu ili osoblju da učestvuje u razmjeni i prijavi se na otvoreni konkurs. Ovaj dokument uvijek izdaje organizaciona jedinica Univerziteta u Sarajevu (fakultet/akademija/centar/institut) čiji je formular kreirala Služba za međunarodnu saradnju.

Ovo pismo priprema odgovorni prodekan/koordinator s tim da ga može pripremiti student ili član osoblja elektronski i poslati emailom prodekanu koji ga dodatno ispunjava i priprema (postavlja na memorandum institucije), zatim ga štampa, potpisuje i stavlja pečat institucije.

Dokument se zatim skenira i šalje nazad putem emaila kandidatu (preferira se pdf. format dokumenta).

Formular je automatski izrađen na engleskom jeziku, te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.


IZJAVA O PRETHODNOJ MOBILNOSTI

Izjava o prethodnoj mobilnosti je oficijelni dokument Univerziteta u Sarajevu kojim kandidat potvrđuje svoje prethodne međunarodne mobilnosti kroz programe koje finansira Evropska komisija (Erasmus Mundus i Erasmus+). Ovaj dokument se koristi prilikom odabira kandidata gdje se (pored ostalih kriterija) prednost daje onim kandidatima koji imaju nimalo ili malo iskustva sa međunarodnim mobilnostima.

Ovaj dokument se preuzima u elektronskoj formi (word) te ga ispunjava sam kandidat.

Nakon ispunjenog dokumenta, kandidat štampa, potpisuje te skenira (u pdf format) i dostavlja zajedno sa ostalom dokumentacijom.

Odgovarajte vjerodostojno na prilikom pripremanja ove izjave, jer se svi podaci mogu provjeriti.


UGOVOR O UČENJU

Ugovor o učenju je dokument se navode predmeti koje će student pratiti na visokoobrazovnoj instituciji u inostranstvu, a koji trebaju biti podudarni sa predmetima koje student ima na matičnoj organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o učenju priprema  student u konsultaciji sa odgovornim prodekanom/koordinatorom za međunarodnu saradnju uz konsultacije sa voditeljem odsjeka ili predmetnim profesorima.

Na linkovima sa potencijalne visokoobrazovne institucije „domaćina“ mogu se naći predmeti koji se unose u tabelu „study programme at the receiving institution“, te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu „recognition at the sending institution“.

Pravilnik o mobilnosti (član 11 i 12) reguliše izradu ugovora o učenju i upoređivanje studijskih programa. Jednosemestralni boravak studenta na inostranoj visokoobrazovnoj instituciji podrazumijeva definisanje 20-30 ECTS bodova kroz praćenje nastave, ispitne rezultate, istraživanje i ostale nastavne aktivnosti.

Student mora imati definisan ugovor o učenju u kojem se jasno vidi akademski razlog za mobilnost (odabir predmeta koji su podudarni sa predmetima na matičnoj instituciji, istraživanje za završnu tezu u kombinaciji sa odabranim predmetima iz te oblasti, itd.).

Prodekan mora da vodi računa da student odabere one predmete čiji ostvari rezultati će biti priznati nakon njegovog/njenog povratka.

Tabele koje slijede u dokumentu (during i after mobility) nije potrebno ispunjavati u toku prijave na konkurs. 

Potrebno je osigurati da ima potpise studenta i potpis i pečat odgovorne osobe (prodekana/koordinatora) matične institucije članice Univerziteta u Sarajevu.

Dokument je na engleskom jeziku te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.


UGOVOR O MOBILNOSTI (TEACHING)

Ugovor o mobilnosti za predavanje je dokument koji sadrži aktivnosti koje će nastavno obavljati prilikom posjete visokoobrazovnoj instituciji u programskoj zemlji (predavanje, sastanci, istraživanje i ostalo).

Ovaj dokument treba da sadrži informacije o predloženim aktivnostima, ciljeve i motivaciju te očekivane rezultate. Nastavno osoblje mora osigurati 8 sati predavanja u toku jedne radne sedmice (5 radnih dana) za studente institucije na kojoj gostuje (dakle obavezno je fizičko prisustvo). Ovo dogovara sa predmetnim profesorom/ima koji će mu biti domaćini.

S obzirom da je 8 sati nekad teško postići, moguće je da se ugovori “paket” koji podrazumjeva dio mobilnosti za predavanje i dio mobilnost za sastanke i prisustvovanje određenim radionicama, kao i prezentovanje UNSA (npr. 4+4, 5+3, 6+2 itd. gdje na predavanje mora ići minimalno 4 sata). Sva predavanja i ostale aktivnosti se trebaju dokumentovati, odnosno prikazati u opisu aktivnosti u ovom ugovoru kojeg potpisuju sve strane.

Ugovor o mobilnosti treba biti na dostupnom Erasmus+ formularu (nijedna druga verzija neće biti priznata), osigurati da ima potpis kandidata, kao i potpis i pečat odgovorne osobe sa članice Univerziteta (dekana/direktora). Ukoliko je dekan/esa dostavio/la ovlaštenje prodekana da može potpisati ovaj ugovor za mobilnost osoblja, potpisnik može biti i odgovorni prodekan.

Formular je automatski izrađen na engleskom jeziku, te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.


UGOVOR O MOBILNOST (TRAINING)

Ugovor o mobilnosti za obuku je dokument koji sadrži aktivnosti koje će nenastavno obavljati prilikom posjete visokoobrazovnoj instituciji u programskoj zemlji (obuka, radionica, sastanci, istraživanje i ostalo).

Ovaj dokument treba da sadrži informacije o predloženim aktivnostima, ciljeve i motivaciju te očekivane rezultate:

 • ako je u pitanju događaj kao što je “staff week” osoblje navodi informacije iz agende i poziva na taj event;
 • ako se osoblje prijavljuje za individualni program, tada je kandidat dužan/a da sami obezbijede informacije o aktivnostima koje želi da obavlja, kao i podršku da će imati domaćina prilikom njihovog boravka (osoblje treba da kontaktira odgovarajuću službu/ured na inostranoj instituciji i provjeri da li bi podržali da mu/joj budu domaćini ukoliko immobilnost bude odobrena).

Ova opcija je namijenjena za nenastavno osoblje koje je uključeno u procese internacionalizacije i aktivno je upoznato sa međunarodnom saradnjom matične institucije s obzirom da se očekuje da aktivno prezentiraju Univerzitet u Sarajevu. Međutim, ovu mobilnost može koristiti i nastavno osoblje ukoliko je aktivno i direktno uključeno u administraciju čija je tematika predložena za ovu mobilnost (npr. prodekani za međunarodnu saradnju u okviru prisustvovanja staff week-u iz oblasti Erasmus+ implementacije KA107 projekta) i gdje se očekuje aktivno predstavljanje aktivnosti koji prate ovaj projekat.

Ugovor o mobilnosti treba biti na dostupnom Erasmus+ formularu (nijedna druga verzija neće biti priznata), osigurati da ima potpis kandidata, kao i potpis i pečat odgovorne osobe sa članice Univerziteta (dekana/direktora). Ukoliko je dekan/esa dostavio/la ovlaštenje prodekana da može potpisati ovaj ugovor za mobilnost osoblja, potpisnik može biti i odgovorni prodekan.

Formular je automatski izrađen na engleskom jeziku, te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.


UVJERENJE O POLOŽENIM ISPITIMA

Uvjerenje o položenim ispitima (prepis ocjena) je dokument koji izdaje studentska služba organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu na zahtjev studenta.

Studenti viših ciklusa (master ili doktorant) pored trenutnog, moraju dostaviti prepise ocjena i za prethodne studije:

 • master za trenutno ostvarene rezultate na master studiju i za bachelor studij
 • doktorant za trenutno ostvarene rezultate na na doktorskom studiju, te za bachelor i master studij).

U ovom slučaju, kao prepis ocjena za prethodne cikluse može se dostaviti i dodatak diplomi.

Neke organizacione jedinice automatski (po traženju) izdaju ovaj dokument na engleskom jeziku, dok većina ne. Ukoliko nije izričito naglašeno u tekstu konkursa, prepis ocjena nije potrebno prevoditi.

Nijedna verzija dokumenta osim zvaničnog prepisa ocjena/dodatka diplomi se neće uzimati u obzir.


DOKAZ O POZNAVANJU STRANOG JEZIKA

Ukoliko studenti neće pratiti nastavu na oficijelnim jezicima Bosne i Hercegovine (bosanski, hrvatski, srpski), prilikom prijavljivanja potrebno je da dostavi dokaz o poznavanju stranog jezika u odgovarajućem nivou (minimalno B1, a u većini slučajeva se traži i B2).

Najčešći dokazi koje inostrane institucije prihvataja su oficijelni certifikati i diplome koje su međunarodno priznate:

 • engleski: TOEFL, IELTS, Cambridge, British Council
 • njemački: Goethe Institut
 • španjolski: DELE
 • itd.

Međunarodno priznate (oficijelne) dokumente ćete najbolje prepoznati po tome što su izdati na engleskom, odnosno na onom jeziku za koji se potvrđuje, te sa nivoom poznavanja.

Najčešće se traži dokaz o poznavanju engleskog jezika s obzirom da dosta studenata ide da prati nastavu na ovom jeziku. Zbog toga je bitno da imate dokaz da ste u stanju pratiti nastavu i polagati ispite na engleskom (stranom) jeziku.

Ukoliko u konkursu nije izričito naznačeno koji dokaz/certifikat trebate dostaviti prilikom prijavljivanja na mobilnost, data vam je mogućnost da to dokažete kroz jedan od sledećih načina:

 • oficijelni certifikati (navedeni iznad),
 • certifikat o završenom kursu izdat od strane škole za jezike u BiH sa naznačenim nivoom,
 • ukoliko se nastava na UNSA sluša na engleskom ili drugom stranom jeziku, onda se dostavlja potvrda izdata iz studentske službe,
 • studenti stranih jezika koji idu na razmjenu provjeravaju sa željenim univerzitetom kakvu vrstu potvrde dostavljaju (u ovom slučaju ovi studenti dokazuju kroz prepis ocjena gdje se vide predmeti),
 • u određenim uslovima, neke institucije prihvataju i prepis ocjena sa naznačenim predmetima stranog jezika ili ako ste predavanja u srednjoj školi slušali na traženom stranom jeziku).

PISMO PODRŠKE

Pismo podrške je dokument kojim se izražava podrška visokoobrazovne institucije u inostranstvu na koju želite ići, odnosno interes da se ugosti nastavno osoblje sa Univerziteta u Sarajevu.

Pismo podrške ili pre-acceptance letter se traži od nastavnog osoblja sa inostrane institucije koji će vam biti domaćin ukoliko dobijete stipendiju za mobilnost. Ukoliko nemate neki svoj kontakt, možete kontaktirati njihov ured za međunarodnu saradnju kako bi vas spojili sa odgovarajućim nastavnim osobljem.

Ukoliko u tekstu konkursa nije striktno naglašeno da mora biti oficijelno pozivno (na memorandumu i sa pečatom), kao dokaz se može uzeti i odgovarajuća email prepiska (print screen) iz koje se vidi da iskazan interes za vašom mobilnošću.

Ukoliko se ne radi o zemljama regiona, prepiska treba biti na engleskom jeziku.


Dodatni dokumenti – naša služba u tekstu konkursa navedi tražene dokumente koje trebate dostaviti u sklopu vaše prijave. Međutim, nakon nominacije, i ukoliko budete obavješteni da ste dobili stpendiju, od vas mogu tražiti dodatne dokumente. Obično je to motivaciono pismo (koje treba biti na engleskom jeziku, maksimalno jedna stranica tipkanog teksta A4 formata), pismo preporuke, prijedlog istraživačkog rada, dodatni certifikati itd.