Ovdje možete preuzeti dokument u word verziji


Ovo je oficijelni dokument Univerziteta u Sarajevu kojim kandidat potvrđuje svoje prethodne mobilnosti. Ovaj dokument se koristi prilikom odabira kandidata gdje se (pored ostalih kriterija) prednost daje onim kandidatima koji imaju nimalo ili malo iskustva sa međunarodnim mobilnostima.

Kako se priprema?

Izjava o prethodnoj mobilnosti se preuzima sa ove stranice u elektronskoj verziji: u word dokumentu. Dokument ispunjava kandidat sa vjerodostojnim podacima.

Dokument se ispunjava elektronski, dakle u wordu. Nemojte podatke unositi olovkom ili ručno, već se insistira na elektronskom unosu.

Dokument je već izrađen na našem jeziku te se na tom jeziku i ispunjava (nazivi institucija, programa, itd.)

Šta se navodi u ovom dokumentu?

Pored osnovnih podataka o kandidatu i njegovom/njenom statusu na UNSA unose se podaci o prethodnim mobilnostima na kojima je kandidat učestvovao.

Kako mnogi programi imaju limite korištenja, odnosno koliko puta se može ići na razmjenu (npr. kroz Erasmus+ student može ići dva puta po jedan semestar u toku jednoj studijskog ciklusa, dok se za osoblje preporučuje da to bude dva puta u toku akademske godine) na ovaj način kandidat potvrđuje svoj status.

Naravno, i bez ove izjave se može utvrditi status, no kako studenti i osoblje učestvuju u mnogim mobilnostima finansiranim od strane EU fondova, na ovaj način se status brže utvrđuje i spriječava lažiranje, koje može dovesti do vraćanja stipendije.

Kada je u pitanju Erasmus program, gledaju se prethodne mobilnosti i iz Erasmus Mundusa (2007-2013) i Erasmus+ (2014-2021).

Ko potpisuje?)

Potpisnik Izjave o prethodnoj mobilnosti je sam kandidat. Ovu izjavu ne treba potpisivati prodekan ili drugo odgovorno lice.

Finaliziranje dokumenta

Potpisan dokument se skenira (preferira se PDF format) i dostavlja zajedno sa ostalim traženim dokumentima putem emaila.