Jean Monnet projekti u okviru programa Erasmus+ imaju cilj da promovišu izvrsnost u nastavi i istraživanju za oblasti studija Evropske unije širom sveta. Studije Evropske unije obuhvataju studije Evrope u cjelini, sa posebnim naglaskom na procesu evropskih integracija, pri čemu uzimaju u obzir spoljašnje i unutrašnje aspekte. One se takođe bave ulogom Evropske unije u globalizovanom svijetu i u promovisanju aktivnog evropskog građanstva i dijaloga između ljudi i kultura. Jean Monnet projektima podstiče se dijalog između akademskog svijeta i kreatora evropskih politika.

Prema zvaničnom Vodiču programa Erasmus+, ključne oblasti koje mogu biti obuhvaćene Jean Monnet aktivnostima su:

 • regionalne komparativne EU studije,
 • EU studije komunikacionih i informacionih tehnologija,
 • ekonomske EU studije,
 • EU studije istorije,
 • EU studije interkulturalnog dijaloga,
 • interdisciplinarne EU studije,
 • EU studije međunarodnih odnosa i diplomatije,
 • EU studije prava i
 • političke i administrativne EU studije.

Druge oblasti, poput sociologije, filozofije, religije, geografije, književnosti, umjetnosti, prirodnih nauka, zaštite životne sredine, globalnih studija i druge, mogu se naći u Jean Monnet projektima kada uključuju nastavu ili istraživanje o EU ili kada doprinose evropeizaciji nastavnih planova.

Projekti se dijele na:

 • Jean Monnet module,
 • Jean Monnet katedre,
 • Jean Monnet centre izuzetnosti,
 • Jean Monnet podršku institucijama i asocijacijama,
 • Jean Monnet mreže (debata sa akademskim svijetom) i
 • Jean Monnet projekte za debatu sa akademskim svijetom.
 • Jean Monnet projekti mogu da obuhvate organizaciju kurseva, istraživanja, konferencija i publikacija u oblasti studija Evropske unije.

Akademski moduli, katedre i centri izuzetnosti imaju cilj da prodube nastavne programe u okviru studija o Evropskim integracijama, koji su ugrađeni u zvaničan nastavni plan i program visokoobrazovne institucije.

Jean Monnet modul je kratak nastavni program (ili kurs) iz oblasti EU studija na visokoobrazovnoj instituciji u trajanju od tri godine. Svaki Modul mora da traje minimum 40 nastavnih sati po akademskoj godini. Nastavni sati bi trebalo da uključuju i direktne sate za kontakt u kontekstu grupnih predavanja, seminara, tutorijala, ali ne obuhvataju individualnu nastavu. Moduli mogu da se koncentrišu na jednu posebnu disciplinu u okviru evropskih studija, ili pak mogu da imaju multidisciplinarni pristup i da se samim tim pozivaju na akademski doprinos nekoliko profesora i stručnjaka.

Katedra Jean Monnet je mjesto za predavača, koji ima specijalizaciju iz oblasti Evropske studije (European Union studies)  i namijenjena je univerzitetskim profesorima ili višim predavačima. Katedru Jean Monnet može da drži samo jedan profesor, koji mora da bude radno angažovan minimum 90 nastavnih sati po akademskoj godini, u periodu od tri godine. Nastavni sati bi trebalo da uključuju i direktne sate za kontakt u kontekstu grupnih predavanja, seminara, tutorijala, ali ne obuhvataju individualnu nastavu i/ili superviziju.

Jean Monnet Centar izuzetnosti je ključno (referentno) mjesto za kompetentnost i znanje u vezi sa predmetima u okviru evropskih studija. Centri izuzetnosti imaju projektni „rok trajanja“ od tri godine. Akademsku odgovornost za centar mora da preuzme postojeći nosilac tj. predavač na katedri Jean Monnet. Jean Monnet Centar izuzetnosti okuplja stručnost i kompetencije istaknutih stučnjaka (uključujući predavače na Jean Monnet katedri i/ili koordinatore modula Jean Monnet) i ima za cilj da razvije sinergije između različitih disciplina i resursa Evropskih studija, kao i da stvara zajedničke transnacionalne aktivnosti i strukturalne veze sa akademskim institucijama u drugim zemljama. Takođe obezbeđuje otvorenost prema civilnom društvu. Jean Monnet Centri izuzetnosti imaju veliku ulogu u dopiranju do studenata sa fakulteta koji se inače ne bave pitanjima Evropske Unije, kao u dopiranju do kreatora politika, državnih službenika, organizovanog civilnog društva i šire javnosti u cjelini.

Više informacija o Jean Monnet programima možete naći na sljedećem linku: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/jean-monnet/