Kako pripremiti prijavnu dokumentaciju prema Rektoratu?

Šta se dostavlja?

Da bi se prijavili na otvoreni poziv za dodjelu finansijskog granta, koordinator (voditelj) projektne prijave dostavlja tražene dokumente kojim se izražava interes i odobrenje za učešće na potpis u Rektorat Univerziteta u Sarajevu.

Putem protokola Rektorata UNSA dostavljate sljedeće dokumente:

 • Zahtjev P1 (potpisan od strane dekana/direktora i na memorandumu članice UNSA)
 • Dokument koji treba da potpiše rektor
 • Predloženi budžet projekta (sa naznačenim dijelom budžeta koji pripada UNSA)

NAPOMENA: u slučaju da u toku prijave potpis rektora nije potreban, tada koordinator projekta (ispred UNSA) dostavlja samo ispunjen zahtjev (gdje označava da nije potreban potpis) radi evidencije i informisanja Senata UNSA.


Kako ispuniti tražene dokumente:

 • ZAHTJEV P1
  • Ovdje preuzimate elektronsku formu zahtjeva
  • Ovaj dokument priprema voditelj projekta u koordinaciji sa nadležnim dekanom/esom ili direktorom/icom. U njemu se navode podaci o projektu, svi učesnici i partneri projekta, očekivani budžet, kraći opis projekta te finansijska odgovornost ukoliko projekat bude odobren.
  • Informacije unijete u ovaj zahtjev moraju biti na jednom od oficijelnih jezika BiH.
  • Zahtjev mora biti na memorandumu članice i potpisan (sa pečatom) od strane dekana/ese ili direktora/ice.
  • Zahtjev sa popratnim dokumentima dostavljate putem protokola!
  • Na zahtjevu odaberete primaoca. Na osnovu vrste programa, zahtjev može biti dostavljen Službi za međunarpodnu saradnju (Erasmus+, CEEPUS), Službi za naučnoistraživački/umjetničko istraživački rad (Horizon2020, IPA) ili Centru za podršku projektima (svi ostali).
  • Molimo vas da poštujete navedene upute protokolisanja te da ne zaobilazite pomenutu službu i da ne podnosite prijave direktno u kabinet rektora.
 • DOKUMENT KOJEG POTPISUJE REKTOR
  • Zavisno od toga o kakvoj se prijavi radi, obično sve traže iste informacije o univerzitetu i legalnom predstavniku (rektoru).
  • Informacije o UNSA su dostupne u specijalno pripremljenom upitniku Univerziteta u Sarajevu (na eng. jeziku) – PREUZMI
  • Potrebno je da dostavite tri ispunjena primjerka (od kojih jedan nakon potpisivanja zadržava Služba radi evidentiranja)
 • BUDŽET PROJEKTA
  • To može biti excel tabela u kojoj se jasno vidi raspodjela budžeta za svakog partnera u projektu. Ukoliko budžet nije određen tačno, potrebno je da dostavite procijenjene vrijednosti za svakog partnera koje ste dobili od koordinatora.
  • Veoma je bitno da u budžetu planirate sredstva za finansijsko-administrativne poslove službi Univerziteta u Sarajevu, a prema definisanim dnevnicama (administrative staff cost).
  • Pregledom budžeta na ovaj način vodimo računa da Univerzitet u Sarajevu nije podcijenjen/precijenjen kada je u pitanju finansijska raspodjela sredstava.

Kako preuzeti potpisane dokumente?

 • Zahtjev sa popratnim dokumentima se dostavlja putem Protokola Rektorata najkasnije pet do sedam dana prije isteka datog roka.
 • Nadležna Služba prima zahtjev sa popratnim dokumentima te ga proslijeđuje do rektora na potpis.
 • Nakon potpisa i pečata, skenirani dokument se dostavlja navedenom koordinatoru (voditelju) projekta iz zahtjeva.
 • Originalni dokumenti će biti spušteni na Protokol UNSA čije preuzimanje organizuje voditelj projekta.
 • Stručne službe Univerziteta u Sarajevu ne odgovaraju za nepotpune zahtjeve dostavljene u zadnji čas. Molimo da se pazi na zadate rokove i da, u skladu sa njima, dostavljate traženu dokumentaciju na potpis, imajući u vidu i druge obaveze Rektora.

NAPOMENA: u slučaju da se radi o projektima za koje u trenutku prijave ne treba potpis rektora, dostavlja se ispunjen zahtjev sa traženim potpisom dekana/ese ili direktora/ice. Na ovaj način informišete Rektorat, ali i Senat UNSA.