Kako se prijaviti na mobilnost?

Ovdje smo definisali neke od koraka koji vam mogu biti korisni za uspješnu prijavu i dobijanje prilike za međunarodnu mobilnost.

 • Korak 1 – pronalazak informacija
 • Korak 2 – pročitajte konkurs
 • Korak 3 – potrebni dokumenti
 • Korak 4 – ko potpisuje
 • Korak 5 – kriteriji za odabir
 • Korak 6 – način prijave
 • Korak 7 – rok za prijavu
 • Korak 8 – rezultati
 • Korak 9 – šta dalje

Korak 1 – pronalazak informacija

Studenti i osoblje UNSA se mogu prijaviti na otvorene konkurse koje obavljujemo na sljedećim web stranicama:

Napomena: ovo su jedine web stranice preko kojih se studenti i osoblje UNSA mogu prijaviti za međunarodnu Erasmus+ razmjenu. Sve druge web stranice na koje naiđete da nude Erasmus+ mobilnost ili praksu (a ne prenose naše informacije o konkursu) nisu validne, odnosno nude mogućnosti koje nisu namijenjene našim studentima i osoblju.


Korak 2 – pročitajte konkurs

U tekstu konkursa su date sve informacije koje su vam potrebne kako bi se prijavili za međunarodnu mobilnost. Svaki konkurs nosi naziv evropske visokoobrazovne institucije koja može biti vaš domaćin. Odlaskom na ponuđeni link dobićete informacije o tome za koga je otvoren konkurs, koja studijska područja su dostupna, kako se prijaviti, koje dokumente dostaviti i ostale informacije.

Napomena: u slučaju da vam trebaju dodatne informacije o instituciji za koju biste se prijavili, u tekstu konkursa je uvijek dat kontakt sa inostranog univerziteta za više informacija.


Korak 3 – potrebni dokumenti

Da bi se prijavili na ovaj konkurs i bili nominovani za instituciju domaćina, potrebno je da dostavite tražene dokumente (ispod) na email: erasmus@unsa.ba do naznačenog roka. Elektronski formulari dokumenata i objašnjenja kako ih pravilno pripremiti su dati na linku https://international.unsa.ba/koji-su-potrebni-dokumenti-za-prijavu-na-mobilnost/.

Napomena: iako je na datom linku objašnjeno više dokumenata, u tekstu konkursa je uvijek naznačeno koje dokumente trebate dostavljati. Molimo kandidate da poštuju traženu listu i ne pretrpavaju inbox sa dokumentima koji u tom konkursu nisu traženi.


Korak 4 – ko potpisuje

Određene dokumente kao što su ugovor o učenju (studenti), odnosno ugovor o mobilnosti (osoblje), te nominacijsko pismo (svi) treba da odobre i svojim potpisom podrže odgovorne osobe za međunarodnu mobilnost. Njihovim potpisom daje se podrška vašoj nesmetanoj mobilnosti i bez njih vaša prijava neće biti važeća! Odgovorne osobe su:

Za studente:

 • prodekan/esa (najčešće za međunarodnu saradnju ili studentska pitanja)

Za osoblje:

 • dekan/esa/direktor/ica (osim ako posebnim ovlaštenjem pravo na davanje potpisa nije dobio/la prodekan/esa)

Napomena: vodite računa da se elektronski formulari ispune tačno i pravilno, te da imaju tražene potpise kako je i opisano.


Korak 5 – kriteriji odabira

Sve primljene prijave će biti pregledane, te ukoliko zadovoljavaju tehnički kriterij (uredno poslana dokumentacija) iste će biti poslane kao nominacija na inostranu instituciju. U slučaju da imamo više prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta, primjeniti će se ostali kriteriji za rangiranje kandidata, no konačnu odluku o odabiru donosi potencijalna institucija – domaćin.

Kriterij za odabir kandidataObjašnjenje
TEHNIČKI– da je poslana prijava do naznačenog roka;
– da su poslani svi traženi dokumenti u tekstu konkursa;
– da su pravilno ispunjeni formulari kako je i naznačeno (nominacijsko pismo na memorandumu članice UNSA, itd.);
– da imaju tražene potpise i pečate odgovornih osoba.
PRETHODNA MOBILNOST– prednost se daje kandidatima koji dosad nisu učestvovali u Erasmus+ programu ili su najmanje učestvovali od svih prijavljenih kandidata.
AKADEMSKI– u slučaju većeg broja prijava u odnosu na broj dostupnih mjesta primjenjuje se ovaj kriterij na način da se rangiraju kandidati prema akademskom uspjehu.
POSEBAN STATUSErasmus+ program nastoji promovisati jednake mogućnosti i pristup, uključivost, raznolikost i pravednost u svim aktivnostima koje obuhvaća. Cilj je pomoći kandidatima u otklanjanju prepreka s kojima se različite ciljne skupine suočavaju pri pristupu ovom programu.
– invaliditet
– zdravstveni problemi
– prepreke povezane sa sitemom obrazovanja i osposobljavanja
– kulturne razlike
– društvene prepreke
– ekonomske prepreke
– prepreke povezane sa diskriminacijom
– geografske prepreke
Više u Erasmus+ vodiču, strana 7-8

Napomena: konačni odabir kandidata koji će dobiti stipendiju vrši visokoobrazovna institucija na koju ste se prijavili na osnovu vaše dostavljene dokumentacije.


Korak 6 – način prijave

U tekstu konkursa je uvijek naznačen način na koji se prijavljujete za međunarodnu mobilnost. Najčešće se radi o slanju traženih dokumenata na email erasmus@unsa.ba. Neke institucije imaju svoje online portale preko kojih se trebate registrovati i prijaviti (u tom slučaju ne dostavljate ništa putem emaila Službi za međunarodnu saradnju). Veoma je bitno da vaša prijava bude cjelokupna (jedan email = jedna prijava), odnosno da ne šaljete više dokumenata zasebno.

Napomena: prijava za Erasmus+ konkurse se vrši elektronskim putem (online). Štampanu dokumentaciju nije potrebno slati poštom niti donositi uredu. Svakako čuvajte te originale u slučaju da vam budu potrebni ukoliko budete prihvaćeni.


Korak 7 – rok za prijavu

Veoma je bitno da poštujete rok za prijavu koji je naznačen u tekstu konkursa. Taj rok je dat od strane institucije za koju se prijavljujete, a do kojeg moramo primiti sve prijave, obraditi dokumente i poslati kao nominaciju.

Napomena: samo prijave primljene do naznačenog roka će biti obrađene i poslane kao nominacija inostranoj instituciji.


Korak 8 – rezultati

Ukoliko se prijavljujete Službi za međunarodnu saradnju UNSA, nakon što pošaljete vašu prijavu do naznačenog roka, Služba će vas obavijestiti da je ista primljena. Nakon tehničke obrade i ispravnosti dokumentacije, dobiti ćete email da je vaša prijava poslana kao nominacija inostranoj instituciji. Obično je potrebno 4-5 sedmica (nekad i prije) da se od trenutka prijave dobije informacija da je vaša nominacija prihvaćena ili odbijena.

Napomena: veoma je bitno da redovno provjeravate svoj email (čak trash ili spam foldere).


Korak 9 – šta dalje?

Kandidati kojima je potvrđena mobilnost će biti kontaktirani od strane inostrane institucije – domaćina sa svim informacijama i instrukcijama oko narednih koraka, kao što su oficijelni prihvat mobilnosti, registracija na visokoobrazovnu instituciju, smještaj, putovanje, finansijski i drugi troškovi. Također ćete dobiti potrebne dokumente (prihvatno pismo) za one kandidate kojima je potrebna viza (studenti jer borave duže od tri mjeseca).

U slučaju da niste odabrani, naša Služba će se potruditi da vam nađe drugu opciju na kojoj možete implementirati zadate aktivnosti iz vašeg ugovora o učenju, odnosno mobilnosti.

Par napomena i savjeta za uspješnu prijavu:

 • štampane dokumente trebate skenirati
 • svi skenirani dokumenti neka budu u pdf-formatu
 • pratite da težina jednog dokumenta ne prelazi više od 1 MB
 • sve informacije unesite elektronski radi lakšeg razumijevanja i čitljivosti
 • potpisi i pečati treba d abudu vidljivi nakon skeniranja
 • uvijek provjerite u tekstu konkursa način prijave
 • ne dostavljate štampanu dokumentaciju
 • uvijek provjeravajte spam/junk foldere u vašem inboxu