Kako se prijaviti na Erasmus+ mobilnost?

Svi studenti i univerzitetsko osoblje se moraju prijaviti preko otvorenih konkursa koje objavljujemo na ovoj web stranici https://international.unsa.ba/.

 • Napomene:
  • mobilnost je moguća samo preko objavljenih konkursa jer ovi podrazumijevaju finansijsku podršku za ponuđene mobilnosti. Sve druge opcije koje se pronađu, a da nije preko naših konkursa, ne mogu biti finansirane.
  • za mobilnosti iz sporazuma koji su potpisani na nivou članice/podorganizacione jedinice našeg univerziteta potrebno je da se javite prodekanu/ici za međunarodnu saradnju na članici univerziteta.

Kako učestvovati u Erasmus+ programu?

 • Veoma je bitno pažljivo pročitati konkurs u kojem su navedeni dokumenti koje trebate dostaviti do navedenog roka.
 • Erasmus+ međuinstitucionalni sporazum mora biti potpisan prije nego što može doći do mobilnosti.

Koje uslove trebaju ispunjavati studenti i univerzitetsko osoblje?

 • Studenti Univerziteta u Sarajevu:
  • Studenti moraju biti upisani na prvi, drugi, treći i/ili integrisani ciklus studija Univerziteta u Sarajevu u trenutku prijave na mobilnost i u trenutku implementacije mobilnosti.
  • Studenti koji su redovni ili vanredni se mogu prijaviti na mobilnosti.
  • Studenti koji obnavljaju godinu i/ili upisuju apsolventski status se mogu prijaviti na mobilnost.
  • Student mora imati završenu najmanje prvu godinu studija i ostvarenih minimalno 30 ECTS bodova.
  • Studenti posljednjeg semestra jednog ciklusa studija se mogu uslovno prijaviti za mobilnost u prvom semestru narednog ciklusa ukoliko imaju odobrenje inostrane institucije na koju se žele prijaviti. Naravno, inostrana institucija može uslovljavati sa tražnjom odgovarajućeg dokumenta o planiranom budućem statusu.
 • Univerzitetsko osoblje:
  • Nastavno/naučno/istraživačko/umjetničko i nenastavno (administrativno) osoblje Univerziteta u Sarajevu se može prijaviti ukoliko je u radnom odnosu sa punim radnim vremenom na Univerzitetu u Sarajevu u trenutku prijave i u tokom mobilnosti.
  • Nastavno osoblje angažirano sa drugih visokoškolskih ustanova na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim članicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost/finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 18. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).

Detaljne informacije možete provjeriti na https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/mobilnost-studenata-i-osoblja.


Trajanje mobilnosti

 • Mobilnost studenata traje najčešće jedan semestar (od 3 do 5 mjeseci zavisno od institucije domaćina).
 • Za cijelo vrijeme trajanja mobilnosti, student i dalje ima svoj status na članici UNSA (nije moguće prekinuti ili obustaviti studije na UNSA prije ili u toku vaše mobilnosti).
 • Mobilnost univerzitetskog osoblja najčešće traje 7 dana (pet radnih + jedan/dva dana za putovanje zavisno od destinacije u koju se ide).

Kako se prijaviti?

Služba za međunarodnu saradnju objavljuje pozive* za međunarodnu mobilnost kroz programe mobilnosti (Erasmus+) na službenim web stranicama i dijele putem različitih društvenih mreža. Studenti i univerzitetsko osoblje se mogu prijaviti online dostavljanjem traženih dokumenata iz teksta konkursa. Služba za međunarodnu saradnju evidentira sve primljene prijave i dostavlja ih odabranoj inostranoj instituciji kao nominacije. Uz primjenu odgovarajućih kriterija, odabiraju se kandidati koji odgovaraju iskazanim potrebama i uslovima inostrane institucije domaćina.