Ko se može prijaviti na mobilnost?

Često dobijamo pitanja ko može da se prijavi na Erasmus+ mobilnosti, a ko ne može. U tekstu konkursa je uvijek naglašeno ko se može prijaviti dok smo ovdje to detaljnije objasnili.

Na konkurse koje objavljuje Služba za međunarodnu saradnju za one sporazume koji su potpisani na univerzitetskom nivou, odnosno prodekani/koordinatori za međunarodnu saradnju za one sporazume koji su vezani za određene studijske programe na članicama Univerziteta u Sarajevu, pravo na prijavu imaju kandidati Univerziteta u Sarajevu u sljedećem statusu:

 1. Studenti bachelor/integrisanog studija
 2. Studenti master studija
 3. Studenti doktorskog studija
 4. Nastavno/naučno osoblje
 5. Nenastavno/administrativno osoblje

Kao što smo već spomenuli, u tekstu konkursa je uvijek naglašeno za koga je konkurs, odnosno mobilnost namijenjena (npr. samo za studente, ili samo za bachelor, ili samo za nastavno osoblje, itd).

NAPOMENA: konkursi koji su objavljeni na:

namijenjeni su samo studentima upisanim na Univerzitet u Sarajevu, odnosno nastavnom/naučnom i nenastavnom osoblju zaposlenom na Univerzitetu u Sarajevu.

STUDENTI UNIVERZITETA U SARAJEVU

 • Ko se može prijaviti?

Student se prijavljuje za mobilnost na inostranu partnersku instituciju na određen period, nakon čega se vraća na matičnu instituciju. Zavisno od toga kako je definisano u konkursu, student u toku jednog studijskog ciklusa može ići na:

 • dvije razmjene u trajanju jednog semestra (2 x 5 mjeseci) ili
 • na jednu razmjenu u trajanju od jedne akademske godine (1 x 10 mjeseci).

Studenti sva tri ciklusa koji se žele prijaviti na otvorene konkurse moraju imati status studenta Univerziteta u Sarajevu u toku prijavljivanja na konkurs i u toku mobilnosti ukoliko budu odabrani (I, II, III, integrisani ciklus). Studenti koji prvi put obnavljaju godinu i/ili prvi put upisuju apsolventski status se također mogu prijaviti na otvorene konkurse.

Strani državljani koji imaju status studenta Univerziteta u Sarajevu (degree-seeking-students) se također mogu prijaviti na razmjenu. Erasmus+ daje prioritet pripadnosti univerzitetu, dok državljanstvo ne igra ulogu (podrazumijeva se da sa postojećim biometrijskim pasošem mogu boraviti u Erasmus+ „programskim“ zemljama uz prethodno pribavljanje vize ukoliko je potrebno).

 • Ko se “uslovno može” i ne može prijaviti (ukoliko konkursom nije drugačije naznačeno)?
 1. Studenti koji su bili 10 mjeseci na razmjeni u toku jednog ciklusa
 2. Studenti prve godine bachelor/integrisanog studija
 3. Studenti kojima je ostao samo završni rad – zavisno od situacije
 4. Vanredni i Distance learning studenti – zavisno od situacije
 5. Studenti već na razmjeni na UNSA
 6. Studenti koji već koriste stipendiju iz EU fondova
 7. Apsolventi koji obnavljaju staž drugi, treći ili više puta
 8. Studenti koji obnavljaju godinu drugi, treći ili više puta

Objašnjenja:

Studenti koji su bili 10 mjeseci na razmjeni u okviru Erasmus+ programa u toku jednog ciklusa se ne mogu ponovo prijaviti u okviru tog ciklusa studija, ali mogu kada pređu u naredni ciklus studija. Erasmus+ program dozvoljava dvije mobilnosti u trajanju jednog semestra ili jednu mobilnost u trajanju jedne akademske godine u okviru istog ciklusa studija. Pored tražene dokumentacije iz konkursa, student mora obezbijediti i dokaz o izvršenom priznavanju ostvarenih rezultata iz prethodne mobilnosti. To se dostavlja u vidu prepisa ocjena sa jasno naznačenim predmetima koji su priznati ili popunjen dio iz ugovora o učenju „After mobility“ kojeg potpisuje odgovorni prodekan. Ipak, prednost prilikom odabira će se dati onim studentima koji se prijavljuju prvi put.

Studenti prve godine bachelor/integrisanog studija se ne mogu prijaviti, jer prema Erasmus+ pravilima, student mora imati minimalno ostvarenih 30 ECTS bodova koji će biti prikazani na oficijelnom prepisu ocjena. Ukoliko u toku II semestra prve godine mogu dobiti taj dokument, odnosno prikazati da su položili predmete u vrijednosti od 30 ECTS bodova u I semestru, onda im se može dozvoliti da se prijave na raspisane konkurse za mobilnost u III semestru (koji se objavljuju tokom njihovog II semestra). Također, s obzirom da student upisuje Univerzitet u Sarajevu, preporuka je da se prva godina provede na matičnoj instituciji i ispune obaveze prije nego ode na razmjenu.

Studenti kojima je ostao samo završni rad se mogu uslovno prijaviti. To su oni koji su do završnog semestra položili sve predmete, ispunili obaveze, te im je ostao završni rad. U tom statusu im se može dozvoliti odlazak na mobilnost pod uslovom da diplomiraju/ magistriraju/ doktoriraju tek nakon povratka s mobilnosti. Ovo treba da bude predmet razmatranja odgovornog prodekana o opravdanosti potrebe mobilnosti (u svrhu istraživanja) jer u zadnje vrijeme neki univerziteti ne prihvataju nominacije studenata koji nemaju više predmeta na matičnoj instituciji. Također, istraživanje za završni rad se kao aktivnosti mobilnosti treba provjeriti i sa kolegama na partnerskoj inostranoj instituciji prije slanja nominacija ukoliko je takva mobilnost moguća. Razlog ovom je činjenica da studenti biraju i predmete izvan njihovog matičnog studijskog programa, a onda ne dostavljaju dokaz o priznavanju jer im isti ne mogu biti priznati (ni kao podudarni niti kao slobodno izborni predmeti). Dokaz o priznavanju je potreban kolegama sa partnerskih institucija kako bi opravdali budžet koji su dali studentu kao stipendiju. U slučaju nedostavljanja dokaza, može se tražiti povrat novca.

Vanredni i Distance learning studenti: s obzirom da prema Zakonu o visokom obrazovanju (član 78) status studenta se stiče upisom na programski studij na Visokoškolskoj ustanovi, a prema Statutu Univerziteta u Sarajevu (član 180, stavka 2) studentu se garantuje mogućnost mobilnosti, ukoliko samim konkursom razmjene nije drugačije definirano navedeni studenti se mogu prijaviti na razmjenu.  Kako međunarodna mobilnost podrazumijeva redovno pohađanje nastave odnosno da su prisutni tokom predavanja, istraživanja, te da su uključeni u razgovore sa profesorima i kolegama, tokom testiranja i ispitnih rokova, od vanrednih i DL studenata se očekuje da će to moći uraditi ukoliko dobiju priliku za mobilnost. Ostavlja se mogućnost članicama UNSA da internim aktom različito boduju redovne, vanredne i DL studente i da naprave rang list prijavljenih za mobilnost (a sve u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti – član 9).

Strani studenti koji su došli na UNSA članicu u statusustudenta na razmjeni“ (u trajanju jedan do dva semestra) ne mogu se prijaviti na objavljene konkurse jer je već u „procesu mobilnosti“ na UNSA i kao takvog ga prodekani/koordinatori ne mogu nominovati jer je u pitanju gostujući student koji je već u procesu razmjene.

Studenti koji su već korisnici stipendija finansiranih iz EU fondova se ne mogu prijavljivati na Erasmus+ mobilnosti jer Evropska komisija (kao začetnik i glavni finansijer Erasmus+ programa) ne dozvoljava „duplo“ finansiranje iz EU fondova. Erasmus+ program je finansiran iz EU fondova kao i mnogi programi mobilnosti u kojima učestvujemo (npr. Erasmus Mundus, CEEPUS, itd.), te kršenjem ovog pravila može dovesti do diskvalifikacije studenta iz programa i vraćanja cijelog iznosa stipendije. Također, studenti koji pohađaju određene studijske programe finansiranih iz EU fondova u saradnji sa više evropskih univerziteta (npr. Joint Master Degree) obično u svom studijskom programu imaju planiranu inostranu mobilnost u određenom semestru.

Bez namjere da se povede diskusija o razlozima zašto neki studenti obnavljaju godinu ili upisuju apsolventski staž po n-ti put, shvaćamo da nije lako u roku završiti studije te da postoje opravdani razlozi zašto neko obnavlja godinu, odnosno upisuje apsolventski staž. Ovo pojašnjenje se ne odnosi na one koji prvi put obnavljaju, odnosno upisuju apsolventski staž. Međutim, riječ je o prvenstveno studentima Univerziteta u Sarajevu koji su istu tu instituciju upisali kako bi postali akademski građani i dobili diplomu koja svjedoči o njihovom znanju i struci, te na istoj treba da rade kroz studijski program i godine koje su za to predviđene. Erasmus+ daje međunarodno iskustvo u rješavanju obaveza koju studenti imaju na Univerzitetu u Sarajevu. Iskorištavanje prilika da se ode na razmjenu zbog razloga: „više nemam predmeta“, „ne moram prisustvovati predavanjima“, „želim položiti težak predmet u inostranstvu“, „više ne studiram, iako se vodim kao student“, „dobra prilika da zaradim“, „prilika da se prebacim na drugi univerzitet“, „prilika da ispunim slobodno vrijeme do diplomiranja“ (navedeni su stvarni primjeri, odnosno razlozi na osnovu razgovora sa studentima) se ne mogu uzeti u obzir kada je u pitanju Erasmus+ mobilnost. Dosta je studenata koji redovno ispunjavaju svoje obaveze i koji zaslužuju prioritet i mogućnost da odu na razmjenu. Čak je i Erasmus+ program pooštrio pravila u kojem se insistira na dostavljanju dokaza o priznavanju ostvarenih rezultata u inostranstvu te većina inostranih univerziteta ne žele primati studente koji više nemaju obaveze na matičnoj instituciji.


NASTAVNO/NAUČNO OSOBLJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Nastavno/naučno osoblje se prijavljuje za opciju teaching, odnosno izvođenje nastave na inostranoj partnerskoj instituciji. Zavisno od toga kako je definisano u konkursu, nastavno/naučno osoblje se prijavljuje za period u trajanju od 7 dana (5 radnih dana + 2 dana putovanja). Mobilnost teaching podrazumijeva izvođenje nastave (seminari, predavanja, radionice i vježbe) u trajanju minimalno 8 sati, uključujući pripremu i organizaciju predavanja, pojedinačne nastavne sesije i kontakt sa studentima. Moguće je imati i kombinaciju 4+4 (4 sata predavanja + 4 sata sastanaka sa kolegama i prezentiranja mogućnosti daljnje saradnje) što zavisi od dogovora sa kolegama na inostranoj partnerskoj instituciji.

Nastavno/naučno osoblje Univerziteta u Sarajevu koje se može prijaviti mora biti u radnom odnosu na Univerzitetu u Sarajevu u trenutku prijave i u tokom mobilnosti. Nastavno/ naučno osoblje se prijavljuje za opciju teaching – izvođenje nastave, odnosno za one aktivnosti (predavanja) koje po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (ZoVOKS) može obavljati na Univerzitetu u Sarajevu.

Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).


NENASTAVNO OSOBLJE UNIVERZITETA U SARAJEVU

Nenastavno ili administrativno osoblje Univerziteta u Sarajevu se prijavljuje za opciju obuke, odnosno edukacije, rada na zajedničkom projektu ili prisustvovanje sedmici obuke (staff week). Pod ovu kategoriju spada administrativno osoblje iz različitih oblasti poslova, a najčešće je u pitanju međunarodna saradnja s obzirom da se podrazumijeva aktivno predstavljanje internacionalizacije matične institucije. Ova aktivnost podržava profesionalni razvoj univerziteta kao i osoblja koje nije nastavno. Prisustvo konferencijama i kongresima ne ulaze u ovu vrstu mobilnosti. Prednost se daje kandidatima koji dokažu aktivno učešće u prezentiranju i/ili održavanju radionice. Ovu opciju mobilnosti može koristiti u iznimnim slučajevima i nastavno/naučno osoblje ukoliko je aktivno i direktno uključeno u administraciju čija je tematika predložena za ovu mobilnost (npr. prodekani za međunarodnu saradnju u okviru prisustvovanja staff weeku iz oblasti Erasmus+ implementacije KA107 projekta) i gdje se očekuje aktivno predstavljanje aktivnosti koji prate ovaj projekat.

Vanjski saradnici koji su angažirani temeljem obligacionih ugovora na Univerzitetu u Sarajevu i njegovim (pod)organizacionim jedinicama ne ispunjavaju uslove za mobilnost / finansijsku podršku u svrhu boravka na inostranoj visokoškolskoj ustanovi (član 19. Pravilnika o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu).