Ovdje možete preuzeti dokument u word verziji


Ovo je oficijeni dokument Univerziteta u Sarajevu preko kojeg se nominuje kandidat (student ili osoblje UNSA) za međunarodnu mobilnost. Ovim dokumentom se daje podrška kandidatu da se može nesmetano prijaviti na otvoreni konkurs i odsustvovati sa nastave/posla ukoliko dobije za to priliku (odnosno ukoliko dobije stipendiju).

Kako se priprema?

Nominacijsko pismo se preuzima sa ove stranice u elektronskoj verziji: u word dokumentu. Dokument bi po pravilu trebalo da ispuni prodekan, ali radi većeg broja prijava, poželjno je da to unaprijed uradi kandidat.

Dokument se ispunjava elektronski, dakle u wordu. Nemojte podatke unositi olovkom ili ručno, već se insistira na elektronskom unosu.

Dokument je već izrađen na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava (nazivi institucija, programa, itd.)

Nakon što unesete svoje podatke u predviđena polja, dostavljate ga odgovornoj osobi (prodekanu/ koordinatoru) putem emaila ili USB stika na daljne postupanje. Nemojte štampati dokument jer još nije finaliziran.

Šta se navodi u ovom dokumentu?

Unose se osnovni podaci o kandidatu, njegovm/njenom statusu na UNSA te podaci o planiranoj mobilnost (gdje i kada). Ovaj dokument služi kao dokaz da je kandidat – student upisan na UNSA, odnosno nastavno/nenastavno osoblje zaposleno na UNSA i može zamijeniti neke dokumente kojim se potvrđuje status kandidata (napomena: ovo važi samo za prijavu na programe mobilnosti).

Ko potpisuje?

Potpisnik nominacijskog pisma je osoba odgovorna za međunarodnu saradnju na (pod)organizacionoj jedinici univerziteta:

  • Za nastavno/nenastavno osoblje: Dekan (posebnim ovlaštenjem od strane dekana, prodekan može biti potpisnik i za osoblje. To ovlaštenje se mora dostaviti Službi za međunarodnu saradnju Univerziteta u Sarajevu)

Kandidat (student/osoblje) ne potpisuje nominacijsko pismo!

Finaliziranje dokumenta

Nakon što se dostavi odgovornoj osobi na potpisivanje, ta osoba treba da ovaj dokument u elektronskoj formi stavi na memorandum članice UNSA (Rektorata, fakulteta, akademije, instituta, centra). Tek tada se dokument može potpisati od strane dogovorne osobe. Pored potpisa, potrebno je da bude stavljen i pečat (pod)organizacione jedinice UNSA.

Ovako finaliziran dokument (na memorandumu, potpisan i sa pečatom) odgovorna osoba vraća kandidatu kako bi se prijavio na otvoreni konkurs (uz dostavljanje ostalih dokumenata).