PRODEKANI/KOORDINATORI

Prodekani za međunarodnu saradnju je akademsko osoblje imenovano od strane menadžmenta članice Univerziteta u Sarajevu (dekana) za obavljanje poslova u domenu međunarodne saradnje za tu organizacijsku jedinicu. Prodekan je također istovremeno i akademski koordinator za odlazne, ali i dolazne studente u okviru programa mobilnosti i razmjene. U slučaju nepostojanja prodekana, moguće je imenovanje koordinatora koji ima iste ovlasti kao i prodekan.

Na nekim članicama Univerziteta u Sarajevu može biti i administrativnog osoblja (saradnika) koji doprinose aktivnom radu i uspostavljanju procesa internacionalizacije na toj organizacionoj jedinici.