Prodekani / koordinatori

Prodekan za međunarodnu saradnju je nastavno osoblje (pod)organizacione jedinice Univerziteta u Sarajevu imenovan od strane menadžmenta te članice (dekana) za obavljanje poslova u domenu međunarodne saradnje za tu organizacijsku jedinicu.

Prodekan je također istovremeno i akademski koordinator za odlazne, ali i dolazne studente u okviru programa mobilnosti i razmjene.

U slučaju nepostojanja prodekana, moguće je imenovanje koordinatora koji ima iste ovlasti kao i prodekan.

Na nekim članicama Univerziteta u Sarajevu može biti i administrativnog osoblja (saradnika) koji doprinose aktivnom radu i uspostavljanju procesa internacionalizacije na toj organizacionoj jedinici.

Ažurirana lista prodekana i koordinatora za međunarodnu saradnju članica Univerziteta u Sarajevu je data na: https://www.unsa.ba/istrazivanje-i-saradnja/medunarodna-saradnja/kontakti-medunarodna-saradnja