Ugovor o učenju

Ugovor o učenju je dokument se navode predmeti koje će student pratiti na visokoobrazovnoj instituciji u inostranstvu, a koji trebaju biti podudarni sa predmetima koje student ima na matičnoj organizacionoj jedinici Univerziteta u Sarajevu.

Ugovor o učenju priprema  student u konsultaciji sa odgovornim prodekanom/koordinatorom za međunarodnu saradnju uz konsultacije sa voditeljem odsjeka ili predmetnim profesorima.

Na linkovima sa potencijalne visokoobrazovne institucije „domaćina“ mogu se naći predmeti koji se unose u tabelu „study programme at the receiving institution“, te listu predmeta sa vaše matične institucije za koje očekujete da će vam biti priznati u tabelu „recognition at the sending institution“.

Pravilnik o mobilnosti (član 11 i 12) reguliše izradu ugovora o učenju i upoređivanje studijskih programa. Jednosemestralni boravak studenta na inostranoj visokoobrazovnoj instituciji podrazumijeva definisanje 20-30 ECTS bodova kroz praćenje nastave, ispitne rezultate, istraživanje i ostale nastavne aktivnosti.

Student mora imati definisan ugovor o učenju u kojem se jasno vidi akademski razlog za mobilnost (odabir predmeta koji su podudarni sa predmetima na matičnoj instituciji, istraživanje za završnu tezu u kombinaciji sa odabranim predmetima iz te oblasti, itd.).

Prodekan mora da vodi računa da student odabere one predmete čiji ostvari rezultati će biti priznati nakon njegovog/njenog povratka.

Tabele koje slijede u dokumentu (during i after mobility) nije potrebno ispunjavati u toku prijave na konkurs. 

Potrebno je osigurati da ima potpise studenta i potpis i pečat odgovorne osobe (prodekana/koordinatora) matične institucije članice Univerziteta u Sarajevu.

Dokument je na engleskom jeziku te svaki dodatni unos treba biti na tom jeziku.

P R E U Z M I