Ovdje možete preuzeti dokument u word verziji


Ovo je oficijelni dokument Erasmus+ programa čija je svrha pružiti transparentnu i efikasnu pripremu studija u inostranstvu i osigurati da student dobije priznavanje podudarne komponente (ostvarenih rezultata) uspješno završene u inostranstvu.

Kako se priprema?

Ugovor o učenju se preuzima sa ove stranice u elektronskoj verziji: u word dokumentu. Druge verzije neće biti razmatrane.

Dokument ispunjava student u konsultaciji i nadgledanjem sa odgovornim prodekanom. Lista odgovornih prodekana za vaš fakultet, akademiju ili centar Univerziteta u Sarajevu je dat ovdje.

Dokument se ispunjava elektronski, dakle u wordu. Nemojte podatke unositi olovkom ili ručno, već se insistira na elektronskom unosu.

Dokument je već automatski izrađen na engleskom jeziku te se na tom jeziku i ispunjava (nazivi institucija, programi, predmeti, itd.)

Šta se navodi u ovom dokumentu?

Prije mobilnosti, potrebno je popuniti prvu stranu Ugovora o učenju sa informacijama o studentu, matičnoj instituciji (UNSA) i instituciji “domaćinu” (inostrana institucija). Tabele u dokumentu ispunjavate sa podacima koji su vam poznati. Ispod je dat primjer kako ispunjavati prvu stranicu Ugovora o učenju.

  • Podaci o studentu, matičnoj instituciji i instituciji domaćinu:
Pored imena, prezimena, datuma rođenja i spola dali smo objašnjenja za najčešće upite koje dobijamo od studenata
  • Podaci o predmetima koje slušate u inostranstvu (Before mobility)
Pažljivo čitajte upute i instrukcije o popunjavanju ovog dijela.

U tabelu A (study programme at the receiving institution) unosite predmete koje planirate slušati na inostranoj instituciji (dakle predmete koje ste našli na datom linku iz teksta konkursa ili dobili putem emaila od strane koordinatora na instituciji na koju želite ići).

Ovdje je bitno da su predmeti koje ćete slušati u inostranstvu podudarni sa predmetima na vašem matičnom fakultetu, akademiji ili centru UNSA kako bi se mogli priznati nakon vašeg povratka u BiH. Zato je bitno da znate koje predmete imate u narednom semestru na UNSA (dakle, u istom semestru kada se podrazumjeva da ćete biti u inostranstvu), da znate njihov nastavni program (syllabus) a zatim tražite iste ili slične predmete na inostranoj instituciji. Ono što vama treba je katalog predmeta (course catalogue) kojeg bi svaka institucija trebalo da ima. Ukoliko kataloga nema na web stranici, odnosno nema opisa predmeta (na osnovu čega bi mogli provjeriti sličnost tog predmeta sa vašim matičnim) kontaktirajte inostrani univerzitet (kontakt podaci su dati u svakom tekstu konkursa).

Ovdje je ključna pomoć odgovornog prodekana i ove aktivnosti istraživanja nemojte raditi prije konsultacije sa njim/njom.

  • Podaci o predmetima koji će biti priznati po povratku

U tabelu B (recognition at the sending institution) unosite ekvivalentne predmete sa vaše matične institucije (odnosno one za koje očekujete da će vam biti priznati). Dakle, radi se o predmetima koji su 50% i više jednaki odnosno podudarni sa nastavnim programom sa predmetima koje u istom semestru imate na UNSA. Cilj je da položeni predmeti u inostranstvu zamijene unesene predmete sa UNSA, ali POD USLOVOM da su predmeti podudarni. Za više informacija pogledajte Pravilnik o mobilnosti Univerziteta u Sarajevu.

Šta će biti priznato definiše se ugovorom o učenju, te je bitno da su predmeti iz obje tabele podudarni, odnosno dovoljno slični da bi se mogli priznati.

Cilj mobilnosti je studiranje programa iz iste ili slične oblasti. Prednost se daje studentima koji pronađu odgovarajuće predmete iz ist eoblasti u kojoj studiraju. Ukoliko odaberete neke druge predmete u inostranstvu, koji su iz iste oblasti, ali nisu podudarni sa vašim predmetima na UNSA, tu može doći do priznavanja tih predmeta iz inostranstva kao slobodnih izbornih predmeta, ali oni ne mogu zamijeniti obavezne predmete koje imate na UNSA.

Npr. ako na UNSA imate predmet1 i predmet2, a u inostranstvu nađete predmetA i predmetB koji nisu podudarni sa predmetom1 i predmetom2, ovi inostrani predmeti vam mogu biti priznati kao slobodni izborni predmeti (ovo provjeravate sa odgovornim prodekanom), no oni ne zamjenjuju predmet1 i predmet2 koji su i dalje obavezni da se polože.

  • Obavezni potpisi

Sve informacije koje unosite u ugovor o učenju moraju biti provjerene i vjerodostojne. Nakon što je ugovor ispunjen, prije prijavljivanja na konkurs, potrebno je da student i prodekan potpišu ovaj ugovor. Potpis treće strane (odgovorne osobe iz inostranstva) nije potreban u trenutku prijave.

U manjem broju konkursa, inostrane institucije ne traže da ovaj dokument bude potpisan i to je uvijek naglašeno u konkursu. U većini slučajeva ovaj dokument mora biti potpisan sa naše strane (student i prodekan).

NAPOMENA: potpisivanjem ugovora o učenju obavezujete se: kao student da ćete slušati, polagati i ostvariti rezultate iz navedenih predmeta, a kao prodekan da će ostvareni rezultati biti priznati na način kako je uneseno u tabelu B ovog dokumenta. Zbog toga je bitno da je ugovor o učenju urađen u skladu sa Pravilnikom o mobilnosti UNSA i da može biti nesmetano realizovan nakon povratka studenta sa mobilnosti.

Tabele koje slijede u dokumentu ne ispunjavate u ovom trenutku, već ukoliko dođe do nekih izmjena početkom mobilnosti (a to se radi kada dođete na instituciju “domaćina” u prvih par dana).