DOBRODOŠLI

Pred vama je nova, poboljšana i dosta informativnija web stranica Službe za međunarodnu saradnju. Imajući u vidu važnost internacionalizacije Univerziteta u Sarajevu i njeno ravnopravno uključenje u Evropski prostor visokog obrazovanja (EHEA), te učešće u mnogim lokalnim, regionalnim, evropskim ali i međunarodnim programima i projektima, smatramo da je svaku informaciju (koja može pomoći potencijalnim akterima u istoj), potrebno prikazati jasno i sveobuhvatno.

Pored osnovnih informacija o strukturi glavnih aktera međunarodne saradnje na našoj instituciji, stranica nudi i svojevrsnu međunarodnu “ličnu kartu” Univerziteta u Sarajevu. Na njoj možete pronaći listu naših partnera kroz bilateralne i druge vrste sporazuma, informaciju o učešću našeg univerziteta u međunarodnim fondovima i programima, mobilnost studenata, nastavnog i nenastavnog osoblja, te instrukcije kako Univerzitet u Sarajevu uključiti u međunarodne projekte – kao koordinatora ili partnera.

Nadamo se da će nova i poboljšana web stranica odgovoriti na vaše upite i ponuditi informacije na brz i jasan način. Svakako, naša Služba vam je uvijek na raspolaganju.

Dobrodošli!