Otvoren je Erasmus+ poziv za projektne prijave za 2022. godinu

Obavještavamo sve zainteresirane da je Evropska agencija za obrazovanje, kulturu i audiovizuelnu komunikaciju (EACEA) otvorila poziv za 2022. godinu za dodjelu finansijskih grantova za projektne prijave u okviru Erasmus+ programa. Sa budžetom od 26 milijardi eura, Erasmus+ nudi više mogućnosti za mobilnost i saradnju u okviru novog sedmogodišnjeg perioda (2021-2027).

Organizacije iz zemalja izvan EU mogu učestvovati u odabranim akcijama programa Erasmus+. U kontekstu programa Erasmus+, ove zemlje se nazivaju „nepridružene treće zemlje (partnerske zemlje)“. Naš univerzitet (Univerzitet u Sarajevu), odnosno naša zemlja Bosna i Hercegovina ispunjava uslove da učestvuje u određenim aktivnostima Erasmus+ programa i spada pod region 1 – Zapadni Balkan (Western Balkans). Podaci koji se koriste za prijavu projekata u ime Univerziteta u Sarajevu su:

  • UNSA PIC broj: 995549995
  • UNSA OID broj: E10186799

te drugi ne mogu biti korišteni. Potencijalni koordinatori koji dolaze sa članica Univerziteta u Sarajevu, koji namjeravaju da prijave svoje projekte (ili budu partneri) u okviru Erasmus+ programa potrebnu dokumentaciju pripremaju i dostavljaju prema Rektoratu prema ustaljenom postupku, detaljno opisanom u uputstvima na https://international.unsa.ba/kako-pripremiti-prijavnu-dokumentaciju-prema-rektoratu/.

Napomena: ovaj poziv nije namijenjen individualcima (studentima, nastavno/naučnom i nenastavnom osoblju) već se na ovaj poziv prijavljuju organizacije, odnosno visokoobrazovne institucije (Univerzitet u Sarajevu).

Više informacija o Erasmus+ pozivu i različitim međunarodnim prilikama na sljedećem linku: https://erasmus-plus.ec.europa.eu/opportunities/accessing-erasmus-opportunities-from-outside-the-eu.

Online priručnik dostupan na Portalu mogućnosti finansiranja i tendera koji vam pomaže da se prijavite za finansiranje, evaluaciju i potpisivanje grantova i upravljanje grantovima: https://webgate.ec.europa.eu/funding-tenders-opportunities/display/OM/Online+Manual.

U narednom periodu u saradnji sa Nacionalnim Erasmus+ uredom u Bosni i Hercegovini biti će održani informativni dani na kojem će biti predstavljene mogućnosti u okviru Erasmus+ programa, a o čemu ćete biti blagovremeno obaviješteni preko naših medijskih kanala – oficijelnih web i društvenih stranica.